داوران

داوران مجله تخصصی علوم تکثیر و آبزی پروری (بر حسب حروف الفبا)

دکتر رضا اکرمی؛ دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر سمیه بهرام؛ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

دکتر مهران جواهری؛ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتر رضا چنگیزی؛ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

دکتر سید مهدی حسینی­ فرد؛استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

دکتر حسین خارا؛دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر الهه خدابخش؛  دکتری تخصصی بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر ابوالفضل عسگری ساری؛  دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتر سید محمدوحید فارابی؛ استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده اکولوژی خزر

دکتر شایان قبادی؛ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر مجتبی کشاورز دیوکلایی؛ استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

دکتر حامد منوچهری ؛استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

دکتر مهرداد نصری تجن ؛استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

دکتر صابر وطن ­دوست ؛استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل