اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی حسینی فرد

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

sm_hosseinifardbaboliau.ac.ir

سردبیر

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری استاد دانشگاه منابع طبیعی تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bmamiri
bmamiriut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر شایان قبادی

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

sh.ghobadibaboliau.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مریم کاویانی

TEFL دانشجوی دکتری

baboljournalgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالقاسم کمالی

شیلات استاد دانشگاه منابع طبیعی گرگان

htto://kamli.profcms.gau.ac.ir
kamaliprofcms.gau.ac.ir

دکتر غلام رضا رفیعی

شیلات دانشیار دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/ghrafiee.aspx
gh.rafieeut.ac.ir

دکتر اصغر عبدلی

اکولوژی ماهی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/Res/ESRI/
as.abdolisbu.ac.ir

دکتر سهراب معینی

شیلات دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

s.moeiniut.ac.ir

دکتر رضا چنگیزی

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

r.changizibaoliau.ac.ir

دکتر حامد منوچهری

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

h.manouchehribaboliau.ac.ir

دکتر شایان قبادی

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

sh.ghobadibaboliau.ac.ir

دکتر صابر وطن دوست

شیلات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

s.vatandoustbaboliau.ac.ir

ویراستار ادبی

مکرمه حمیدی

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

researchbaboliau.ac.ir

گرافیست

جاسم چرم زاده

مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

j.charamzadehbaboliau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مریم کاویانی

زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

baboljournalbaboliau.ac.ir