راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و پذیرش مقاله

 ساختار مقاله عبارت است از:

1. برای مقاله‌ مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله عنوان طرح‌ پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران نیز اعلام شود(این‌گونه مقالات با نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود). بنابراین چنانچه مقاله‌ای‌از سوی چند نویسنده باشد ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده‌ای انجام شودکه‌مسؤولیت‌ مقاله ‌را به عهده دارد. همچنین اعلام ترتیب درج ‌نام ‌نویسندگان ‌در اولین صفحه مقاله، توسط کلیه نویسندگان، ضروری است. درج شماره تلفن و فکس و آدرس ‌ایمیل در پایین اولین صفحه مقاله فقط به نویسنده مسؤول اختصاص دارد و به طور کلی در آدرس نویسندگان باید نام دانشگاه، واحد دانشگاهی یا دانشکده، گروه، شهر، کشور و در قسمت آدرس نویسنده مسؤول باید علامت ستاره * درج شود.

2. عنوان: کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله.

3. چکیده: حداقل 8 و حداکثر 12 سطر (حداکثر 170 کلمه) و آیینه تمام نما و فشرده بحث

4.کلید واژه‌ها: بین 4 تا 6 کلمه و ایفاکننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی.

5. مقدمه: بیان کننده مسأله تحقیق، سوابق مرتبط، ضرورت انجام تحقیق و هدف آن.

6. مواد و روش‌ها: بیانگر روش‌های نمونه‌برداری، آزمایشگاهی، فرمول‌های مورد بررسی و . . . و همینطور روش‌های آماری(که می‌بایست مستدل و با ذکر منبع باشند).

7. نتایج: بصورت جدول یا نمودارهای گویا(بطوری‌که هر جدول یا نمودار فارق از کل مقاله بصورت مستقل قابل درک و تفسیر باشد) و توضیحات مرتبط (در این بخش صرفاً نتایج پوهش حاضر ارائه می‌شود و می‌بایست از مقایسه با تحقیقات دیگر یا تفسیر نتایج خودداری گردد).

8. بحث و نتیجه­گیری: بدون ذکر کلیات به تفسیر نتایج تحقیق و مقایسه آن با نتایج مشابه یا مغایر پرداخته می‌شود.

9. سپاسگزاری: در صورت نیاز در این بخش از مقامات یا افرادی که جهت پیشبرد تحقیق ، محققین را یاری نموده‌اند با ذکر نام قدردانی می‌گردد.

10. فهرست منابع: ابتدا منابع فارسی ترتیب حروف الفبا و با فرمت زیر و پس از آن منابع انگلیسی نوشته می‌شوند.

-  کتاب:

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.، سال انتشار. عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحح. نام ناشر. محل نشر. شماره چاپ. تعداد صفحات. (نام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر Bold گردد). مثال:

ویبان، ج. آ.، سویینی، ج. ان.، 1376. فن‌آوری تکثیر و پرورش متراکم میگو. مترجم: شکوری، م. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان- اداره کل آموزش و ترویج. تهران. چاپ اول. 168ص.

-  مقاله:

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.، سال انتشار. عنوان مقاله. محل انتشار مقاله. تعداد صفحات. (نام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر Bold گردد). مثال:

سیف‌آبادی، س.ج.، اورجی، ح. و نظری، ر.م.، 1381. تأثیر ال کارنیتین روی مراحل اولیه رشد ماهی سفید دریای خزر. مجله علوم دریایی ایران، شماره 4، پاییز 1381، صفحات 77-83.

 11. در ادامه منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا گردد(نام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر Bold گردد): مثال  (برای کتاب):

Gatlin, D.M., 2002. Nutrition and fish health. In: Fish Nutrition. (Ed. By Halver, J.E. an), pp. 671-702, Academic press, Sandiego, CA. USA.

مثال  (برای مقاله):

Kikuchi, K., 1999. Use of defatted soybean meal as a substitute for fish meal in diets of Japanese flounder )Paralichthys olivaceus. Aquaculture, 179: 3-11).

12. صفحه اول مقاله، چکیده، کلید واژه‌ها به  انگلیسی شود.

13. درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام خانوادگی، سال اثر) پس از نقل مطلب (نام و سال منابع انگلیسی درون متن به همان زبان اصلی نگاشته شود).

14. درج شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی.

14. در ارجاعات لاتین، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن در پاورقی آورده شود.

15. حجم مقاله (با احتساب تمام بخش‌های مقاله) حداکثر 15 صفحه باشد.

- چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.

- حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.

- تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با هیأت تحریریه مجله است.

- مقاله ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

 - مقاله ‌باید طبق‌الگوی زیر نگارش گردد:

 با حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4 سانتیمتر، متن فارسی با قلم Mitra  B فونت 13 و متن لاتین با قلم Times New Roman فونت 11، نرم‌افزار Word 2007 تحت محیط Windows xp و ارسال شود.

- نویسنده ها هیچ دخل و تصرفی در سرصفحه­ها ندارند و سرصفحه­ها ی مقالات مربوطه به دفتر مجله می­باشد.

- عنوان مقاله با فونت 12B Titr  نوشته شود(در عنوان و کل متن مقاله اسامی علمی ایتالیک نوشته شوند).

- نام نویسنگان با فونت 11 B Mitra   (Bold) نوشته شود.

- فونت چکیده باید 11B Mitra  باشد و چکیده باید طوری باشد که در همان قسمت تنظیم شده قرار گیرد در غیر اینصورت فرمت به‌هم خواهد ریخت و نویسنده به دردسر خواهد افتاد. فاصله بین خطوط باید 2/1 multiple  بوده و تورفتگی خط اول هم  7/0 باشد

- فونت متن اصلی مقاله از مقدمه تا سر فهرست منابع باید13 B Mitra بوده با فاصله بین خطوط 2/1 multiple   و تورفتگی خط اول هم 7/0

- فونت عناوین شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و فهرست منابع باید( B Mitra 13 (Bold  باشد.

– عناوین از بخش مقدمه باید شماره­گذاری شود و زیر عنوان‌ها هم به عنوان نمونه به شکل زیر شماره­گذاری شوند:

1- مقدمه

2- مواد و روش‌ها

2-1- زیست­سنجی

 - در بخش جداول عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها با فونت  10B Mitra (Bold) و کلمات داخل جداول با فونتB  Mitra     9 معمولی نگارش شود.

- جداول بجز سر تیتر درون آن می‌بایست فاقد خطوط عمودی و افقی باشد.

- صفحه­ای که مقاله تمام می­شود حتما باید زوج باشد.

- فهرست منابع باید با همان فونت13  B Mitra معمولی باشد و فهرست منابع انگلیسی با فونتTimes New Roman 11 باشد. فاصله بین خطوط 5/0 Hanging.

- کلیه کلمات انگلیسی داخل متن با یک قلم ریزتر 11 Times New Roman نگارش شود.

- فونت مطالب پاورقی هم باید در بخش فارسی 10 B Mitra  و در بخش انگلیسی 10 Times New Roman باشد

- کلماتی که در آنها همزه به کار رفته است مثل مسئول باید به شکل مسؤول و یا کلمه مسأله باید به شکل مسأله نگارش شود.

- در نگارش کلمات بسیار دقت شود برای مثال کلماتی که به هم پیوسته هستندمثل (می­باشد) می نباید از باشد فاصله زیادی داشته باشد باید به شکل (می­باشد) باشد. جهت انجام این کار پس از کلمه «ی» در «می» کلید ctrl  و  -  را همزمان نگه داشته و سپس باشد را تایپ کنید (از نیم فاصله استفاده نمایید).

-  در رفرنس های درون متنی نقطه باید پس از پرانتز قرار گیرد.

- مقاله‌های مجله بر پایه نظم الفبایی نام نویسندگان مرتب می‌گردد.

- مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان)آن است.

- نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.

- پس از چاپ مقالات تأیید شده، 2 نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.