تأثیر استفاده از مکمل غذایی آکوابلند ®(Aquablend Avian) در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ایمنی ماهی زینتی گرین ترور(rivulatus Aequidens)

نویسندگان

واحد سنندج

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از مکمل غذایی آکوابلند (Aquablend Avian) بر عملکرد رشد، تغذیه، بازماندگی و ایمنی  ماهیان زینتی گرین ترور (Aequidens Rivulatus) می­پردازد. تعداد 150 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن 20/0 ± 50/1 گرم، با جیره غذایی حاوی مقادیر 125/0 ، 25/0 ، 5/0 و 1 گرم مکمل غذایی آکوابلند در کیلوگرم جیره پایه (به ترتیب تیمار1، 2، 3 و 4) به مدت دو ماه تغذیه گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد  که تیمار 4 تأثیر معنی­داری بر روی نسبت کارایی پروتئین، میزان غذای مصرفی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و تعداد گلبول های سفید خون، آلبومین، گلبولین و پروتئین کل سرم داشت (05/0> p). ضریب تبدیل غذایی توسط هیچ کدام از تیمارها، نسبت به گروه شاهد، به طور معنی داری کاهش نیافت (05/0> p)، البته تیمار 3 و 4 نسبت به تیمار 1 باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی گردیدند (05/0> p). ضمناً کمترین بازدهی مربوط به پارامترهای رشد، تغذیه و ایمنی در تیمار 1 مشاهده گردید. تیمار 2 و3 تأثیر مثبتی بر فاکتور تغذیه و افزایش وزن بدن نداشتند، ولی پارامترهای مربوط به فاکتور ایمنی را به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بهبود بخشیدند (05/0> p). همچنین، در بین تمام تیمارهای آزمایشی، تیمار 4 بیشترین تأثیر را داشت، در نتیجه، به دلیل تأثیر معنی­دار تیمار 4 (دوز 1 گرم آکوابلند) در کیلوگرم بر روی فاکتور های رشد، تغذیه و ایمنی، می­توان از این مکمل در تغذیه ماهی گرین ترور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Aquablend® supplement on growth performance, survival rate and immune factors of Aequidens rivulatus

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shirinabadi
  • Asghar Norouzi
چکیده [English]

This study evaluates the effects of dietary supplement Aquablend Avrin® on growth performance, nutrition, survival rate and immune factors in Aequidens rivulatus. 150 juvenile fish with initial average weight 1.50 + 0.20 g were fed by diets which contain 0.125, 0.25, 0.5, 1 g/kg supplement (treatments 1, 2, 3, 4) for two months. The results showed that 4th treatment had the best PER, FI, BWI, SGR, WBC, Albumine, Glubuline and the total serum protein (p<0.05). The FCR of 3rd and 4th treatments showed significant decrease in comparison with the first treatment (p<0.05). The least growth and nutrition performance and immunological factors were observed in the first treatment. In second and third treatments no positive effects were observed in growth and nutrition performance but there were significant immunological responses in comparison with the control (p<0.05). In conclusion, the best treatment was the 4th, so the results showed that usage of 1 g/kg Aquablend had beneficiary effects in Aequidens rivulatus.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquablend Avrin supplement
  • Aequidens rivulatus
  • growth performance
  • Nutrition
  • Immune factors