تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و ترکیب لاشه در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 یزد

3 دانشگاه نور

چکیده

جهت بررسی اثر جیره حاوی نوکلئوتید بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص­های خونی در ماهی تیلاپیای نیل، ماهیان با وزن اولیه 52 گرم در 4 گروه با افزودن نو­کلئوتید به میزان (0، 05/0، 1/0 و 15/0 درصد) به جیره پایه هر یک با 3 تکرار در یک دوره 45 روزه پرورش یافتند. تغذیه ماهی­ها به میزان 3 -2 % وزن توده زنده و دو بار در روز انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح نوکلئوتید جیره برخی شاخص­های رشد مانند وزن نهایی، افزایش وزن، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه بطور معنی­داری افزایش یافت(p < 05/0) در حالیکه ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح نوکلئوتید کاهش یافت. نتایج آنالیز تقریبی لاشه نشان داد اگرچه با افزایش سطوح نوکلئوتید میزان پروتئین لاشه افزایش و میزان چربی و خاکستر لاشه کاهش مختصری یافت اما این اختلافات اثر معنی­داری (در سطح 95 درصد) نداشته است. نتایج اندازه­گیری شاخص­های خون­شناسی نشان داد که نوکلئوتید در سطوح مختلف تأثیر معنی­داری بر شاخص­های خونی تیلاپیا نداشته است اگرچه میزان برخی از این شاخص ها با افزایش نوکلئوتید به جیره بهبود یافته اند اما این اختلافات از نظر آماری معنی­دار نبود (05/0<P). با توجه به نتایج حاصله می­توان بیان کرد که افزودن نوکلئوتید به جیره تیلاپیای نیل رشد را بهبود می­بخشد اما بر ترکیبات لاشه و شاخص­های خون­شناسی اثری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Nucleotide supplementation on growth Performance, some hematological parameters and body composition of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

نویسندگان [English]

 • Habib Sarsangi Aliabad 1
 • Salar Dorafshan 1
 • Fatemeh Peykan Heyrati
 • Mahmoud Hafeziyeh 2
 • Mohammad Mohammadi 3
 • Nemat Mahmoudi
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of dietary nucleotide on growth performance and body composition of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Four experimental diets were formulated by using different levels of exogenous nucleotide consist of 0 (control), 0.05, 0.1, and 0.15 percent. Each diet was randomly allocated to triplicate groups of fish with initial average weight of approximately 52 g. Fish were fed on experimental diets during the 45 days of culturing period at the rate of 2-3 % biomass two times per day. Results showed that some growth indices such as final weight, weight gain, daily growth rate and specific growth rate significantly increased by increasing nucleotide level, while feed conversion rate decrease by increasing nucleotide level. Body composition analysis showed that protein content increased by increasing nucleotide levels but fat and ash content decreased insignificantly. There was an increasing trend in the level of some hematological parameters but there were no significant changes among groups (P>0.05). So it seems that nucleotide administration improve the growth performance but it has no effect on hematological parameters and body composition of Nile tilapia. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nile tilapia (Orechromis niloticus)
 • Nucleotide
 • growth
 • Hematology
 • body composition