بررسی عناصر ضروری روی، فسفر، پتاسیم و کلسیم در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل مختلف رشد

نویسندگان

واحد اهواز

چکیده

این تحقیق در سال 1390 به منظور تعیین و مقایسه میزان عناصر ضروری روی، فسفر، پتاسیم و کلسیم در تخم ماهی، عضله بچه ماهی انگشت قد، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورشی استان لرستان انجام شد. 75 نمونه تخم ماهی،  بچه ماهی (انگشت قد)، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل آلای رنگین کمان تهیه شدند. بالاترین و پایین­ترین میزان روی به ترتیب در کبد بچه ماهی (15/1±90/26 میلی­گرم در کیلوگرم) و عضله مولدین نر (45/0±16/6 میلی­گرم در کیلوگرم) مشاهده گردید. بالاترین و پایین ترین میزان فسفر به ترتیب در کبد بچه ماهی (86/125±42/3966 میلی گرم در کیلوگرم) و آبشش مولدین ماده (76/144±2400 میلی­گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین­ترین میزان پتاسیم به ترتیب در عضله ماهی بازاری (28/132±5000 میلی­گرم در کیلوگرم) و عضله بچه ماهی (83/76±64/3712 میلی­گرم در کیلوگرم) به دست آمد. بالاترین و پایین­ترین میزان کلسیم به ترتیب در کبد مولدین نر (55/30±85/464 میلی­گرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری (27/15±39/193 میلی­گرم در کیلوگرم) به دست آمد. عنصر روی در کبد و آبشش بچه ماهی و عضله ماهی بازاری نسبت به سایر مراحل رشد بالاتر بود. عنصر فسفر در عضله، کبد و آبشش بچه ماهی نسبت به سایر مراحل رشد بالاتر به دست آمد. غلظت پتاسیم در عضله، کبد و آبشش ماهی بازاری نسبت به سایر مراحل رشد بالاتر محاسبه گردید. میزان کلسیم در عضله، کبد و آبشش مولدین نر نسبت به سایر مراحل رشد بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Trace Elements Zn, P, K and Ca in Muscle, Liver and Gill of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Different Growth Stages

نویسندگان [English]

  • Misaq tayebzadeh
  • mohammad velayatzadeh
چکیده [English]

This study aims to determine and comparison trace elements Zn, P, K and Ca in fish eggs, muscle of fingerling, fish market and male and female breeding stock farmed Oncorhynchus mykiss from Lorestan province in 2011. 75 samples by fish eggs, fingerling, fish market and male and female breeding stock were prepared. The highest and lowest of Zn obtained in liver of fingerling (26.90±1.15 mg/kg) and muscle of male breeding stock (6.16±0.45 mg/kg). The highest and lowest of P were in liver of fingerling (3966.42±125.86 mg/kg) and gill of female breeding stock (2400±144.76 mg/kg). The highest and lowest of K in muscle of fish market (5000±132.28 mg/kg) and in muscle of fingerling (3712.64±76.83 mg/Kg). The highest and lowest of Ca were in liver of male breeding stock (464.85±30.55 mg/kg) and muscle of fish market (193.39±15.27 mg/kg). Zn in liver and gill of fingerling muscle of fish market was higher than other growth stages. P in muscle, liver and gill of fingerling were higher than other growth stages. Concentration of K in muscle, liver and gill of fish market was higher than other growth stages. Ca in muscle, liver and gill of male breeding stock were higher than other growth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish
  • Oncorhynchus mykiss
  • trace elements
  • feeding
  • Muscle