تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h) علف کش گلایفوزیت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 واحد لاهیجان

2 تهران

3 تنکابن، ایران

چکیده

      در این تحقیق متوسط غلظت کشنده (LC50 96h) گلایفوزیت که به مقدار زیادی در زمین­های زراعی استفاده می گردد به منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ماهیان در 96 ساعت بر روی 180 قطعه بچه ماهی 3 تا 5 گرمی کپور معمولی(Cyprinus carpio) مطالعه شد. آزمایش­­ها به صورت ساکن و بر اساس روش استاندارد (O.E.C.D) به مدت 4 شبانه روز (96ساعت) انجام و پارامترهای مؤثر فیزیکی و شیمیایی آب از جمله pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت اندازه گیری و کنترل گردید. رفتار و حرکات بچه ماهیان کپور معمولی نیز در طول مدت آزمایش به دقت بررسی شد. آزمایش­های ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی 10 عدد بچه ماهی در هر آکواریوم 20 لیتری با هوادهی مداوم انجام شد. سپس آزمایش­های نهایی در 5 تیمار (غلظت های 65، 64/69، 61/74، 92/79 و 61/84 میلی گرم در  لیتر) و 3 تکرار صورت پذیرفت. میزان LC10، LC50 و LC90  با استفاده از آزمون Probit  محاسبه گردید. سمیت حاد علف کش گلایفوزیت برای بچه ماهیان کپور معمولی 83/68 میلی گرم در لیتر محاسبه و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت آفت کش­ها در ردیف آفت کش­های با سمیت کم درجه­بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Glyphosate Herbicide Median Lethal Concentration (LC50 96h) on Fry Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Safoora Poshthopanah 1
  • mehdi mohammadalikhani 2
  • Saltanat najarlashgari 3
  • seyyed pezhman hosseini shekarabi 2
چکیده [English]

This research was to determine the median lethal concentration (LC50 96h) Glyphosate that is used a lot on arable lands in order to determine the lethal concentration 50% of the fish population in 96 hours on 180 common carp (Cyprinus carpio) fry weighing 3 to 5 g. The experiments were performed as a resident and according to the standard methods (O.E.C.D) for 4 days (96 hours) and measured and controlled physical and chemical parameters of water such as pH, total hardness, dissolved oxygen and temperature. Also investigated the behavior of common carp larvae carefully during the test period. Preliminary experiments were conducted to find a range of lethality by releasing 10 common carp larvae per aquarium 20 liter with continuous aeration. The final test was done 5 treatments (concentrations of 65, 69.64, 74.61, 79.92 and 84.61 ppm) and three replications. The amount of LC10, LC50 and LC90 were calculated using Probit test. Acute toxicity of Glyphosate herbicide in common carps were calculated 68.83 ppm and based on the standards for pesticide toxicity was graded in the row pesticides with low toxicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Median lethal dose (LC50)
  • herbicide
  • Glyphosate
  • Cprinus carpio