اثر فسفولیپید تجاری بر فراسنجه‌های خونی و سرمی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه‌شده با پودر چربی و مقایسه با جیره حاوی روغن ماهی

نویسندگان

ساری

چکیده

مطالعه­ای به منظور بررسی اثر فسفولیپید بر برخی فراسنجه­های خونی و سرمی در جیره­ی حاوی پودر چربی در قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. بدین منظور جیره­ای با 20% چربی که نیمی از چربی آن از پودر چربی تأمین گردید ساخته شد. فسفولیپید در دو سطح 5/0 و 5/1 درصد به جیره اضافه شد، در تیمار شاهد سطح فسفولیپید صفر بود و در آن به جای پودر چربی از روغن ماهی استفاده شد. 150 قطعه ماهی قزل­آلا با وزن اولیه 88/1±45/27 در 9 تانک پلی­اتیلن قرار گرفت و روزانه 2 بار در حد سیری به مدت 8 هفته با جیره­های آزمایشی غذادهی شد. جیره­های آزمایشی شامل 1- فسفولیپید 5/0%، 2- فسفولیپید5/1% 3- شاهد بود. نتایج مطالعه فراسنجه­های خونی شامل هموگلوبین، گلبول قرمز، گلبول سفید، حجم متوسط گلبولی (MCV) و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (MCH) بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0 P<). بیشترین مقادیر هموگلوبین، گلبول سفید و MCH در گروه شاهد مشاهده شد درحالیکه بیشترین مقادیر گلبول قرمز و MCV به ترتیب در فسفولیپید 5/0 و فسفولیپید 5/1 بود. نتایج فراسنجه­های سرمی از جمله گلوکز، پروتئین تام و آلبومین نشان­دهنده­ی اختلاف معنی­دار بین تیمارها بود (05/0 P<). افزودن فسفولیپید سبب افزایش معنی­داری در مقدار گلوکز شد و در فسفولیپید 5/1 بیشترین مقدار گلوکز مشاهده شد اما بیشترین مقادیر پروتئین تام و آلبومین مربوط به گروه شاهد بود. به طور کلی، با توجه به برخی فراسنجه­های خونی افزودن فسفولیپید در سطح 5/1%، توانست اثر منفی پودر چربی را در جیره­ی قزل­آلای رنگین­کمان کاهش دهد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Commercial Phospholipid on Blood and Serum Factors in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Fed Fat Powder in Comparison to Diet Containing Fish Oil

نویسندگان [English]

  • Batoul Adhami
  • abdolsamad keramat
چکیده [English]

This trial was conducted to investigate the effect of phospholipid on blood and serum factors in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed fat powder. Phospholipid in two levels was added to 20 percent fat based on diet including 50% fat powder. Control diet contained fish oil instead of fat powder and was lack of phospholipid. 150 juvenile rainbow trout with initial mean weight of 27.45±1.88g stored in 9 circulate tanks. Fish were fed experimental diet twice daily to apparent satiation for 8 weeks. Experimental diets were including 1-phospholipid 0.5% 2- phospholipid 1.5% 3- control (phospholipid 0%). The results of blood factor showed that phospholipid addition had significant effect on blood parameters such as hemoglobin, red blood cells, white blood cells, MCV and MCH (P<0.05). Control diet had higher value of hemoglobin, white blood cells and MCH but red blood cells and MCV were higher in phospholipid 0.5% and phospholipid 1.5%, respectively. Results of serum analysis showed that inclusion of phospholipid was effected albumin, glucose and total protein value (P<0.05). The highest glucose values were observed in diet 1.5% phospholipid while total protein and albumin were highest in control diet. Considering some blood factor improve, it seems that adding 1.5% phospholipid could compensate the bad effect of fat powder in rainbow trout.