بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره سداب (Ruta graveolens) بر سویه‌های بیماری‌زای لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) و آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سُداب (Ruta graveolens) از جمله گیاهان دارویی در طب سنتی است که دارای خواص دارویی متعددی ازجمله ضد سرطانی، انتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد میکروبی، ضد تشنج و کاهنده فشار خون می­باشد. در مطالعه کنونی اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی این گیاه بر دو جدایه بیماری زای لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) و آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) جداسازی شده از مزارع قزل آلای کشور که به ترتیب گرم مثبت و منفی می­باشند تعیین و با آنتی بیوتیک­های اریترومایسین و انروفلوکساسین، تتراسایکلین و سولفامتوکسازول با روش دیسک کاغذی مقایسه شد. همچنین حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) و حداقل غلظت مهار رشد (MIC) عصاره آن با استفاده از روش میکرو دایلوشن تعیین گردید. بر اساس نتایج عصاره اتانولی سداب اثر ممانعت کنندگی رشد بر دو جدایه بیماری­زای شایع در مزارع قزل آلای کشور را ندارند که ممکن است به دلیل مقاوم بودن سویه­های باکتریایی بررسی شده، فقدان یا پایین بودن مواد ضد میکروبی خود گیاه و یا ناشی از شیوه استخراج عصاره باشد. 

عنوان مقاله [English]

Antibacterial Effects of Rue (Ruta graveolens) Extract against Pathogenic Bacteria (Lactococcus garvieae & Aeromonas hydrophila)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Ahmadivand
  • Mehdi Soltani
  • Mehran Ahamdpour
  • Soheil Igdari
چکیده [English]

Rue, Ruta graveolens, is a medicinal plant in traditional medicine that has several therapeutic properties such as anti-carcinogenic agent, antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, hypotensive, and spasmolytic. This study was carried out to evaluate the antibacterial effects of the etanolic extract of Rue against piscine pathogenic bacteria viz. Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila isolated in Iranian trout farms in compare with common antibiotics (Erythromycin, Tetracycline, Sulfamethoxazole and Enrofloxacin), using disc diffusion and serial macro dilution methods. The minimal inhibitory concentrations (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of extract were also determined. The results showed that the etanolic extract of R. graveolens has no inhibitory effect on growth of both gram positive and negative evaluated bacteria which may be related to resistant character of the bacteria, extraction method and/or absence of a particular chemical compound in the extracts of the plant.