تعیین شاخص خطر (HQ)مس در عضله چهارگونه ماهی کپور پرورشی در استان خوزستان

نویسندگان

اهواز

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان و ارزیابی خطر (HQ) مس در عضله کپور ماهیان پرورشی کپورمعمولی(Cyprinus carpio)،  آمور یا کپور علفخوار (Ctenopharyngoodon idellus)، بیگ هد یا کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) و فیتوفاگ (Hypophthalmichthys moltirix)] در استان خوزستان می باشد. تعداد 108 عدد ماهیان پرورشی از مراکز پرورش ماهی آزادگان، شوش و  شهید احمدیان خرمشهر در سال1393 نمونه­برداری شدند. غلظت مس از روش هضم مرطوب و با کمک دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد بالاترین میزان مس در ماهیان پرورشی مورد مطالعه مربوط به ماهی بیگ هد (83/0 میکروگرم بر گرم وزن تر) بود که با میزان مس در عضله کپور معمولی و فیتوفاگ اختلاف معنادار(p<0.05) داشت. کمترین میزان مس مربوط به فیتوفاگ (68/0 میکروگرم بر گرم وزن تر) بود که با بیگ هد اختلاف معناداری (p<0.05) داشت. ارزیابی خطر(HQ) باتوجه به سرانه مصرف در تمامی گونه­های مورد تحقیق کمتر از1/0 اندازه­گیری شد که بیانگر این نکته است که مصرف این گونه­ها هیچ خطری از نظر میزان مس برای مصرف انسان ندارد.

عنوان مقاله [English]

Copper Hazard Quotient (HQ) Determination in Muscle of Four Species of Carp Cultured Fish from Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Afarin Rostamiyar
  • Abolfazl Askari Sari
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the concentration of Copper and Hazard quotient (HQ) in muscle of the carp aquaculture fishes (common carp) (Cyprinus carpio), grass carp (Ctenopharyngodon idella), big head carp (Aristichthys nobilis) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)] in Khuzestan province. 108 pieces Farmed fish sampled was prepared from the Azadegan warm water fish culture center (Ahwaz), Shosh and Shahid Ahmadian (Khoramshahr) in 2014. Copper concentration measured by wet digestion and atomic absorption spectrometer Perkin Elmer 4100. The results showed that the highest Copper concentrations between fish muscles was  on Aristichthys nobilis equal to 0.83 µg/g wet weight, that this amount and the amount of Copper in the muscle of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix were significantly different (P<0.05). The lowest amount of Copper in the muscle of fishes was on Hypophthalmichthys molitrix equal to 0.68 µg/g Wet weight, that this amount and the amount of Copper  in the muscle of Aristichthys nobilis were significantly different (P<0.05). Hazard quotient in all samples was less than 0.1and so fish nutrition no risk in terms of the amount of Copper in the human body.