مقایسه اثر غذای زنده و کنسانتره اسکرتینگ بر شاخص‌های تغذیه، رشد، بقا و ترکیبات لاشه بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در آکواریوم

نویسندگان

1 لاهیجان

2 رشت

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جیر‌ه‌های مختلف غذایی اسکرتینگ و غذای زنده (گاماروس و شیرونومیده)، بر برخی فاکتورهای رشد و تغذیه بچه ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) هر یک با سه تکرار و هر تکرار با 10 عدد بچه ماهی با میانگین وزن اولیه (21/0± 23/8) به مدت 60 روز در آکواریوم‌های 160 لیتری، در بخش فیزیولوژی و بیوشیمی انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. در طول مدت هشت هفته آزمایش، ماهیان به میزان 2 درصد وزن بدن و روزانه در یک نوبت (12 ظهر) تغذیه شدند در انتهای دوره پرورش از نظر آماری، در تمامی پارامترها اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The Comparison for the Effect of Living Food and Skretting Concentrate on Growth Index, the Ingridient Carcasses and Survival Acipenser ruthenus in Aquariums

نویسندگان [English]

  • Atena Hosseini 1
  • Rezvanollah Kazemi 2
  • Mohammad Pourdehghani 2
چکیده [English]

The present research was carried out in International Sturgeon Research Institute in eight weeks, in order to invest the effect of different concentrate diets of Skretting Franc and living food (gamarus and chironomus) on growth factors and esterlet juvenile nourishment. The number of go esterlet juvenile with average weight of 8.23±0.21 were transported to six 160 L aquariums with three replications. During the experiment, the juveniles were fed by 2 percent of body weight and one time daily. At the end of the cultural period, statistically, in all parameters, There was significant difference (p