بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (liza aurata) در حوضه جنوبی دریای خزر (استان مازندران) با روش مولکولی میکروستلایت

نویسندگان

واحد تنکابن

چکیده

ماهی کفال طلایی(Liza aurata) از گونههای تجاری ارزشمندی است که در نواحی جنوبی دریای خزر به علت طعم خوب گوشت، متقاضای بسیاری دارد. در تحقیق حاضر 6 جایگاه میکروستلایت طراحی شده برای کفال خاکستری (Mugilc ephalus) و کفال سویی (Mugil soiuy) به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت کفال طلایی از دو منطقه رامسر و فریدونکنار مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع ٦٠ نمونه بالغ ماهی کفال جمع آوری شد. متوسط تعداد الل در هر لوکوس 25/6 بدست آمد (با دامنه ١3-5 الل در جایگاه‌های دو منطقه). هر دو منطقه نمونه‌برداری دارای الل‌های اختصاصی بودند، متوسط هتروزایگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار به ترتیب 394/0 و 743/0 بود. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) همه لوکوس‌ها به طور معنی‌داری خارج از تعادل هاردی- وینبرگ بودند. بر اساس تست AMOVA، شاخص‌های تمایز Fst ، Rst وجریان ژنی تفاوت معنی‌داری را بین جمعیت‌ها نشان داد (001/0P )، میزان Fst بر اساس فراوانی اللی 078/0 بدست آمد و همچنین میزان جریان ژنی(9/2 = Nm) محاسبه شد. این بررسی، مطالعات اولیه مبنی بر وجود جمعیت‌های متمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی در جنوب دریای خزر(استان مازندران) را نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Genetic Structure of Golden Mullet (Liza Aurata) in the South Caspian Sea )Mazandaran Province) Using Microsatellite Molecular

نویسندگان [English]

  • Mohammad Behrooz
  • Mehrnoush Norouzi
  • Ali Nazemi
چکیده [English]

Golden mullet fish (Liza aurata) is one of the valuable species that is unique commercial in the Caspian Sea region, due to Genoa's many Mtqazay meat taste good. In this study, 6 position microsatellites designed for gray mullet (Mugil cephalus) and hand mullet (Mugil soiuy) to investigate genetic diversity and population structure of golden mullet and Fereidoon'kenarRamsar area was used. A total of 60 samples were collected from adult fish mullet. The average number of alleles per locus were 6.25 respectively (range 13 to 5 alleles in both positions). Both areas were sampled with specific alleles, observed and expected heterozygosis averaged respectively 0.394, 0.743 respectively. The balance of Hardy Weinberg was (HW) more significantly out of balance locus. Hardy-Weinberg tested by AMOVA, measures of differentiation, Fst, Rst gene showed significant differences between populations (P