نویسنده = ابوالفضل عسکری ساری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص خطر (HQ)مس در عضله چهارگونه ماهی کپور پرورشی در استان خوزستان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 11-24

آفرین رستمی یار؛ ابوالفضل عسکری ساری