شماره حساب مجله

شماره حساب بانکی  ( جهت اشتراک) 0102743680001  بانک ملی مرکزی (شعبه بابل) به نام دفتر مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل