هزینه اشتراک

هزینه اشتراک برای هر شماره در سال 1396 برای مجله علوم تکثیر و آبزی پروری 10000 تومان می باشد و هزینه سالانه 10000 تومان

جهت دریافت فصلنامه مبلغ مورد نظر را به  شماره حساب دفتر مجله واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به ایمیل baboljournal@gmail.com ارسال نمایید حتما کد پستی در فرم درخواست ذکر گردد.