اخبار و اعلانات

شماره حساب مجله

شماره حساب بانکی  ( جهت اشتراک) 0102743680001  بانک ملی مرکزی (شعبه بابل) به نام دفتر مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

مطالعه بیشتر

هزینه اشتراک

هزینه اشتراک برای هر شماره در سال 1396 برای مجله علوم تکثیر و آبزی پروری 10000 تومان می باشد و هزینه سالانه 10000 تومان جهت دریافت فصلنامه مبلغ مورد نظر را به  شماره حساب دفتر مجله واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به ایمیل baboljournal@gmail.com ارسال نمایید حتما کد پستی در فرم درخواست ذکر گردد.

مطالعه بیشتر