مجله علوم تکثیر و ابزی پروری (BASJ) - واژه نامه اختصاصی