اهداف و چشم انداز

هدف ‌مجله علوم تکثیر و آبزی پروری ‌توسعه‌پژوهشی‌ یا نشر نتایج ‌پژوهش ‌نظام‌مندو  مسأله‌محور در کلیه‌رشته‌های ‌مرتبط ‌با علوم ­تکثیر و آبزی ­پروری ‌است. به‌منظور حفظ اعتبار مجله، رعایت موارد 1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن 2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع، 3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید 4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌ نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله‌های ارائه ­شده برای بررسی و چاپ نباید هم زمان به مجله‌های دیگر ارائه شده باشند. زبان‌نشریه، فارسی‌است همراه با چکیده و منابع انگلیسی.