دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 87-1 
1. اثر سطوح مختلف پری بیوتیک ایمنووال بر شاخص‌های رشد، درصد بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

صفحه 11-20

عباس براری؛ محمد مهدی عباس زاده؛ رحیم فرنیا؛ تقی محمدی فوتمی؛ مزدک پاکزاد سورکی؛ نیلوفر فلاح؛ محمدرضا ایمانپور


4. بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید

صفحه 45-56

احمد قانع؛ کیوان عباسی؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوب زحمتکش؛ علی عابدینی