دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز 1395 
2. تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و ترکیب لاشه در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

صفحه 31-44

حبیب سرسنگی علی آباد؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ محمود حافظیه؛ محمد محمدی؛ نعمت محمودی


4. جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی (Agaricus bisporus) بر برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزل‌آ‌‌لای رنگین کمان پرواری

صفحه 57-68

میثم صالحی؛ اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ عمار صالحی فارسانی؛ سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ امیرحسین امیدی؛ آرمان جعفری


5. بررسی ارجحیت غذایی ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه شفارود استان گیلان

صفحه 69-78

سید محمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی؛ حمید عبدالله پور بی ریا