دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1395 
1. رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) تغذیه شده با کرم خاکی (Eisenia foetidae) و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره

صفحه 11-26

یاشار بیک وردی؛ مهناز السادات صادقی؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ افشین امیری سندسی؛ محمدرضا رحیمی؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور


3. بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

صفحه 53-62

حبیب سرسنگی علی آباد؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور