دوره و شماره: دوره 1، شماره 0، پاییز 1392 
7. تأثیر تغذیه‌ای پودر سیر بر شاخص‌های هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 69-78

ساره ناظریان؛ حسنا قلی پور؛ حجت اله جعفریان؛ عباس اسماعیلی