دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1393 
4. بررسی پرورش توأم کپورماهیان با اردک

صفحه 49-58

اعظم محمدصالحی؛ ابوالفضل عسکری؛ محمد ولایت زاده