تأثیر کبالت در خوراک بر میزان برخی اسید آمینه‌های موجود در عضله ماهی اسکار سلطنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

2 استاد گروه شیلات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

چکیده

5 گروه از ماهی های اسکار سلطنتی (Astronatus ocellatus) با میانگین وزن  8/0 گرم ، به مدت  90 روز در آکوآریوم­های به ابعاد 40×30×30  سانتیمتر با تراکم 10 عدد در هر آکوآریوم، با دوزهای مختلف کلرید کبالت شامل .، 5/2، 3/0، 5/3 و0/4 میلی گرم در یک کیلوگرم غذا ، هر یک با 3 تکرار غذادهی شدند . میزان اسید امینه ها در عضله ماهی درتیمار شاهد و تیمار 4 میلی گرم کبالت در یک کیلوگرم غذا مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که میران اسیدامینه تیمار شاهد در مقایسه با تیمار 5 تفاوت معنی داری داشت p<0/05)). میزان اسیدآمینه های لیزین (95/14) ، متیونین (14/3)، والین (54/9)، فنیل آلانین (84/30)، پرولین (01/7)، گلایسین (31/11)، ترئونین (74/8)، گلوتامیک اسید (18/30) میلی گرم در گرم عضله در ماهی­های تولیدشده با جیره حاوی 4 میلی­گرم کلرید کبالت در یک کیلوگرم غذا ، بیشتر از ماهی های تولید شده در سایر جیره­ها از جمله جیره شاهد بود.که هرکدام اثر مفیدی در ماهی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cobalt in the food of some existing amino acids in Astronatus ocellatus

نویسندگان [English]

  • Hossein Emadi 1
  • Baba Mokhayer 2
  • Arezo Mahani 3
1 Fishery Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, North Tehran, Iran
2 Fishery Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, North Tehran, Iran
3 Fishery Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, North Tehran, Iran
چکیده [English]

Five groups of Astronatus ocellatus were fed with the average mean of 0/8 gr in 90 days in aquariums 30×30×60. The amount of amino acids existing in the muscle of the fish for control treatment and treatment 4 ml/gr was compared. The result showed that there was a meaningful difference between control treatment and treatment 5 (p<0/05). The amount of Lysine, Methionine, Valine, Phenylalanine, proline, glycine, threonine, glutamic acid was respectively 14/95, 3/14, 9/54, 30/84, 7/01, 11/31, 8/74, 30/18.ml/gr of the muscle of the fish with 4 ml Cobalt chloride in 1 kg of food which was more than the other rations such as treatment ration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astronatus ocellatus
  • Cobalt chloride
  • amino acid
  • Muscle
  • Control treatment
 
 
Allen, G. L. and Maguire, G. B. (1992). Effect of pH and salinity on survival, growth and osmorequlation in Penaeus monodon. Aquaculture. PP. 33-37.
2. Anadu, B. (2003). Growth responses of Tilapia zillii fed diets containing various level of ascorbic acid and cobalt chloride. Aquaculture. PP: 329-336.
3.Bakhshaei, M. (2007). What we know about cobalt? Expert Journal. No 65-66.
4.Fekrandish, Kh. (2004). The impact of adding food absorbents on catering, growth and survival of fenneropenaeus inddicus. Natural Resources University. Noor.
 5.Lovell, T. (1988). Nutrition and feeding of fish. Published by Van Nastrand Reinhold, New York.260 P.
6.Moradi, R. (2008). Recognition of metal(cobalt). Journal of Scientific Information. Year 23.        
7.Salek, M. (2000). Feeding aquacultures (cold fish, hydrothermal shrimp). Aslani Publication.
8.Sorinezhad. A., Kolbasi, M., Rezaei, V., Khadabandeh, S. (no date). The effect of triploid on improving qualitative indicators of trout. University of Agriculture and Natural Sciences. Hormozgan.
9.Sukhoverkhov, F.M., (2006).The effect of cobalt, vitamins, tissue preparation and antibiotics on carp production. FAO, Rome, 10 P.
10.Tacon, A. G .J. (1990). Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Argent Laboratories press. PP: 4-24.
 11. Tacon, A. G. J. (1990). Fish feed formulation and production. FAO, Rome, 11 P.
 12. Yitzhak D.(2003). Glucose metabolism in the common carp (Cyprinus carpio L.): the effect of cobalt and chromium. Aquaculture. PP: 255-267.