کیفیت آب و وضعیت ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی،ص پ 66، ایران

چکیده

دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر) در شمال غرب تهران و در سال 1391 از رودخانه کن آبگیری شد. در سال 1393 کیفیت آب در تعداد 5 ایستگاه در دریاچه نمونه­برداری و آنالیز شد. بر اساس داده­های حاصل در آب دریاچه چیتگر میانگین سالانه عوامل دمای آب OC 3/7±4/18 و هدایت الکتریکی  µs/cm30 ± 373 بود. میانگین DO و TN و کلروفیل به ترتیب 2/1± 8/7 و 010/0±035/0  میلی­گرم در لیتر بود. میانگین غلظت کلروفیل a دریاچه  81/0±59/1 میکروگرم بر لیتر بود. آنالیز آماری داده­های حاصل نشان داد که بین ماه­های مختلف در مورد عوامل سختی کل، کلروفیل آ، اکسیژن محلول، فسفات کل و سیلیس اختلاف معنی­دار وجود داشت (P>0.05). شاخص سطح تروفیکی دریاچه چیتگر نسبت به فسفر وکلروفیل، مزوتروف است اما بر مبنای ارزیابی چندپارامتری شاخص­های تروفیکی، این دریاچه در حد دریاچه­های اولترا اولیگو تروف بود(TSI<40) . از تعداد 18 گونه ماهیان شناسایی شده، 11 گونه از کپور ماهیان (Cyprinidae) و یک گونه از ماهیان بومی ( Capoeta bohsei) بودند. همچنین گونه­های زینتی طوطی ماهی، پیرانا، اسکار و گربه ماهی در این دریاچه صید شدند. رهاسازی کنترل­نشده این ماهیان که احتمالاً توسط گردشگران انجام شده، می­تواند عواقب نامطلوبی از قبیل رقابت غذایی و انتقال بیماری به سایر آبزیان به همراه داشته باشد. لذا علاوه بر تعبیه سیستم پالایش آب در تصفیه خانه، ضروری است تعادل ارگانیزم­های زنده دریاچه به صورت بیولوژیک کنترل گردد. در این مورد ﻣﻌﺮﻓﻲ کنترل­شده ماهی شکارچی از طریق ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ می­تواند در ﺗﻮازن بیومس وگونه­ای ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻔﻆ تعادل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality and fish status in Chitgar lake

نویسندگان [English]

  • Ali Abedini
  • Siamak Bagheri
  • Mehdi Moradi
  • Hojat Khodaparast
  • Omid Imani
Inland Waters Aquaculture Research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Iran
چکیده [English]

The man- made Chitgar lake is located in the north-western of Tehran and was received its from Kan river in 2012. The water quality was investigated on 5 sampling sites during 2013-2014. Standard methods (APHA, 2005) were used for Analysis of water parameters. The results indicated that the mean monthly temperature of water were measured 18.4 °C with minimum 6.3 °C and maximum value 27.1 °C. The mean EC level was 373 ± 30 µs/cm. The mean monthly dissolved oxygen and total phosphorous were 7.8 ±1.2 and 0.035±0.010 mg/l, respectively. The mean of  chlorophyll-α was 1.59 ± 0.810 µg/l. In fish assessment eighteen species were identified in the lake, while 11 species were from Cyprinidae family and one species was native (Capoeta bohsei). The exotic fish species were dominant in the Chitgar lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitgar lake
  • fish
  • Water Quality
  • Species
Abedini, A., (2017). The study of trophic index  in Anzali lagoon, . Agricultural Research and Education Organization, Iranian Fisheries Science Research Institute. Inland water aquaculture research center, Tehran, 57 p (In Persian).
2.Abedini, A., Bagheri, S., Mirzajani, A., Khodaparast, H. (2017). Additional report  of hydrochemistry study of the sea. Ministry. 
3.APHA, (2005), “Standard Methods for Examining of Water and Waste Water”, 20th edition, Method 507, Washington D.C., 531p.
4.Bagheri, S., Moradi, M. Abbasi, K. Mirzajani, A., Ramin, M. (2015). Additional report of fish in Chitgar lake. Research Institute of Animal Science.  National Inland Water Aquaculture Institute.
5.Boyd, C.E., (1990). Water Quality in Ponds for Aquaculture. Birmingham Publishing Company, Birmingham, Alabama.
6.Imam Jomeh, M., Kamali, M., Tajrishi, M. (2015). Assessment of water quality in Chitgar lake and presentation of management ways. 10th Congress of CivilEngineering. Tabriz.
7.Mohebbi, F., Riahi, H., Sheidaei, M., Shariatmadari, Z., (2016). Phytoplankton of Aras dam reservoir (Iran): an attempt to assess water quality. Iranian Journal of Fisheries Sciences 15 (4): 1318-1336.
8. NarollahzadehSaravi, H., Makhlough, A., Yaghoobzadeh, Z., Ghiyasi, M., (2017). Comparative study of water quality indices in Shahid Rajaee Dam Reservoir (Sari, Mazandarn province). Journal of Water and Wastewater/Ab va Fazilab 28 (2): 78-88 (In Persian).
9. Pazooki, J., Tajbakhsh, F. and Masoumian, M., (2011). Parasitic infection of an endemic fish (Blicca bjoerkna) and an exotic fish (Hemiculter beucisculus) in Anzali Lagoon, Caspian Sea, Iran. Iran J Parasitol. 6(3): 66–73.