مقایسه مورفومریستیک قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario ) رودخانه های حویق و شفارود استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی

2 انستیتوی بین‌المللی ماهیان خاویاری شهید دادمان رشت، سنگر، ایران

3 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

چکیده

قزل­آلای خال قرمز جمعیتی آسیب­پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده و معمولاً در بالادست اغلب رودخانه­های حوزه جنوبی دریای خزر و برخی رودخانه­های آب­های داخلی ایران انتشار دارد. این ماهی در رودخانه­های حویق آستارا و شفارود رضوانشهر جمعیت نسبتاً خوبی داشته و لذا  بترتیب 41 و 32 نمونه از آن با استفاده از دستگاه صید الکتریکی‌، تور پرتابی و قلاب در طی سال 1388 و 1389 صید و خصوصیات مورفومتریک و مریستیک آن بررسی گردید. ماهیان مورد بررسی در رودخانه شفارود دارای وزن 54/7 تا 4/78 (7/16±65/29) گرم و طول چنگالی 85 تا 184 (4/22±8/125) میلیمتر و در رودخانه حویق دارای وزن بدن 3/11 تا 8/73 (4/16±17/26) گرم و طول چنگالی 94 تا 176 (8/22±6/121) میلیمتر بودند. تعداد فلس­های روی خط جانبی 104 تا 139 عدد، تعداد فلس­های بین باله چربی و خط جانبی 14 تا 19 عدد، تعداد شعاع­های غیرمنشعب و منشعب در باله پشتی بترتیب 3 تا 5 و 9 تا 11 عدد و تعداد شعاع­های غیرمنشعب و منشعب در باله مخرجی بترتیب 3 تا 4 و 7 تا 11 عدد، تعداد پوسته­های آبششی 8 تا 12 عدد، تعداد خارهای آبششی در اولین کمان آبششی 14 تا 19 عدد و تعداد مهره­ها در کل بدن 57 تا 62 عدد شمارش گردید. نتایج اندازه­گیری 58 عامل سنجشی نشان داد که در 31 مورد از آنها بین ماهیان دو رودخانه حویق و شفارود اختلاف آماری معنی­داری وجود دارد که از مهمترین آنها می­توان طول سر، ارتفاع سر، طول فک بالا، قطر چشم، ارتفاع بیشینه و کمینه بدن، ارتفاع باله­های پشتی و مخرجی، طول باله­های سینه­ای و شکمی، فاصله مورب باله چربی تا باله مخرجی و فاصله مورب باله چربی تا عقب باله مخرجی را نام برد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing morphomeristic Brown trout (Salmo trutta fario) in the rivers of Havigh and Shafaroud in Gilan Province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Salavatian 1
 • Keyvan Abbasi 1
 • Akbar Pourgholami Moghadam 1
 • Toraj Sohrabi Langroudi 2
 • Hamid Abdollahpour Biria 3
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, Aquaculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali
2 International Sturgeon Research Institute, Sangar, Rasht, Iran
3 Fishery Department, Talesh Branch, Islamic Azad University, Gilan, Iran
چکیده [English]

Salmo trutta fario is a vulnerable population and usually upstream of most of the rivers in the Southern Caspian Sea and inland waters. The fish which is  in the rivers of Havigh Astara and Shafaroud Rezvanshahr population and hence, respectively, 41 and 32 with a fishing device, electric, tour throw the hook in the years 2009 and 2010 catches and characteristics of morphometric and meristic were studied. Studied fish in the river of Shafaroud weighs 7.54  to 78.4 (29.65 ± 16.7) gr and fork length 85 to 184 (125.8 ± 22.4) mm and has weight in the river of Havigh 11.3 to 73.8 (26.17 ± 16.4) gr and fork length of 94 to 176 (121.6 ± 22.8) mm, respectively. The number of scales on the lateral line is 104 to 139, the number of scales between the adipose fin and lateral line  is 14 to 19, the number of rays soft  . The results show that the significant difference between the head length and head height, the length of the upper jaw, eye diameter, height maximum and minimum body height of the dorsal and anal fins, the pectoral and ventral fins.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salmo trutta fario
 • Morphometry
 • Population
 • Havigh
 • Shafaroud
 • Gilan
 Abdoli, A. (1999). Iranian Interior Water Fish. Mueseum of Wildlife Publication. 375 p.
2. Afraei, M., Fazli, H., Moslemi, M. (2000). Some bilogical characterisitics of red spot salmon in river of Tonekabon. Journal of Iran Fishery. Pp.21-34
3.Akbarzadeh, A. Khara, H., Nezami, Sh., Satari, M., Mousavi, A., Javadi, A. Azarakhsh, M., Shamekhi, R., Taleshian, H. (2008). Morphological chandes in red spot fish in rivers of Gilan Province. First International Congress of fisheris resources in Caspean Sea. Gorgan University of Agricultural Science and Natural Sciecnes. P. 28.
4.Akbarzadeh, A., H. Farahmand, A. A. Shabani, M. Karami, M. Kaboli, K. Abbasi and G. R. Rafiee.(2009). Morphological variation of the pikeperch Sander lucioperca (L.) in the southern Caspian Sea, using a truss system. Journalompilation _ 2009 Blackwell Verlag, BerlinISSN 0175–8659 J. Appl. Ichthyology. 25 (2009), pp 576–582.
5. Araghi, A. (1996). Nutrition behavior of red spot salmon in Noor River. Tehran University Publication. P 95.
6. Bagenal T.,(1978). Methods for assessment of fish production in freshwater. Third edition. Blackwell scientific publication Oxford. London edinburgh Melbourne. XV + 365 p.
7. Biglarian, M. (2001). Dispersion of red spot salmon in rivers of northern Iran. Tehran Islamic Azad University.
8.Coad, B.W. (2011). The fresh water fishes of Iran. Received from personal website, www.Briancoad.com. 09.01.2016.
9.Emadi, H. (1988). Guide of breeding of salmon. University Publication Center. Pp. 40-41.
10. Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2011). FishBase. World Wide Webelectronic publication. www.fishbase.org , version (01/2011).
11.Holcik,J.(1989).The freshwater fishes of Europe.Vol.1 part 11. general introduction tofishes,Acipenseriformes,Aala-Vetrlag GmbH,Weisbaden verlag fur wissen chaft und Forschung.469 P.
12. Nicholoski, G. (1980). Structure of speicies and changeaboility rules of fishes. Moscow. P. 183.
13. Pinheiro, A., Teixeira, C. M., Rego, A. I., Marques, G. F. And Cabral, H. N, (2005). Genetic and morphological variation of Solea lascaris (Risso 1810) along the portuguese coast. Fisheries Research. 73: 67-78.
14. Pliyakof, G. (1975). Ecological principles of fish. Moscow.
15. Qoliof, D. (1997). Horseradish and capricious fish in the southern and middle parts of the Caspian Sea. Gilan Researches Center. Anzali.
16. Salavatian, M., Abbasi, K., Rajabinezhad, R., Sayad Rahim, M., Rajabi, T., Salavatian, A. Imampour, F. (2009). Checking diet of salmon in rivers of Lar. First International Congress of Cold Water Fishes. Tonekabon.
17. Salini, J. P., Milton, D. A., Rahmanand, M. J. And Hussain, M. G. (2004). Allozim and morphological variation throughout the geographic range of the tropoical shad, Hilsa (Tenualosa ilisha). Fisheries Research. 66: 53-69.
18. Turan, C., (1999). A note on the examination of morphometric differentiation among fish populations. The truss system. Turkish Journal of Zoology. 23: 259-263.
19. Vosoughi, G., Mostajir, B. (2005). Freshwater fishes. Tehran University.
20. Zar, J.H. (1984). Biostatistical analysis. Prentice Hall International Incorporation, Englewood Cliffs, New Jersy. 620 p.