مقایسه فاکتورهای رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) دو نژاد پاییزه و بهاره در شوری 10ppt

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ص پ 66، ایران

2 پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به مدت  45 روز در ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان دریای  خزر (پژوهشکده آبزی­پروری) انجام شد. بچه ماهیان سفید پس از یک هفته از زمان تطابق با شرایط جدید زیست­سنجی شدند، تیمارها شامل فرم پاییزه و فرم بهاره که طرح آن تصادفی و از  سه تکرار استفاده شده بود. در مجموع 6 پلات آزمایشی استفاده گردید. تراکم 5/0 گرم در لیتر به تعداد 17 عدد ماهی سفید دو گرمی در هر وان 100 لیتری بود آب مورد نیاز از آب پمپاژشده از ساحل دریای خزر تآ مین شده بود . غذادهی با غذای کنستانتره SFC1 از شرکت دانسو آغاز شد. میزان غذادهی 4 درصد وزن زیتوده در نظر گرفته شد. کل مدت آزمایش 45 روز بود. نتایج بدست­آمده حاکی از آن بود که حداقل میانگین درصد افزایش وزن مربوط به تیمارفرم بهاره  24/8±92/31 و حداکثر ان مربوط به تیمار فرم پاییزه با میانگین 82/1±66/42 گرم می باشد. حداقل میانگین نرخ رشد ویژه ((SGR بچه ماهیان سفید مربوط تیمار فرم بهاره با مقدار 306/0±29/1 و حداکثر میانگین تیمارفرم پاییزه 061/0±69/1 می­باشد. حداقل میانگین ضریب تبدیل (FCR) بچه ماهیان سفید مربوط به تیمارفرم پاییزه با مقدار 117/0±13/4 و حداکثر آن مربوط به تیمار فرم بهاره با میانگین 453/1±18/5 می­باشد. ضریب بازماندگی در تیمار فرم بهاره 100/0 تیمار فرم پاییزه 98/0 بود. با توجه به آزمون من ویتنی در سطح 95/0 اطمینان  مشخص گردید که بین دو تیمار اختلاف آماری در فاکتورهای رشد دیده شد (05/0‌‌ p<).  بنابراین به نظر می رسد فرم پاییزه این ماهی در این مقطع از زندگی که توسط غذای دستی تغذیه شدند در محیط آب دریای خزر از لحاظ رشد وضعیت بهتری نسبت به فرم بهاره دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of growth factors Rutilus Kutum two races autumn and spring after the transfer of Caspian Sea 10PPT

نویسندگان [English]

  • Afshin Sendesi Amiri 1
  • Mohammad Salavatian 1
  • Shaebali Ghorbani 1
  • Reza Ramezani 1
  • Rodabeh Rofajaei 2
  • Dariush Parvaneh 1
1 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute(IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar_e Anzali, Iran
2 Aquaculture Research Institute, Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

This research was conducted for 45 days at the Caspian Sea Aquaculture Research Center (Aquaculture Research Institute). Treatments included autumn and spring form, which were randomized and three replications. A total of 6 tests planes were used. Water was supplied from pumping water from the Caspian Sea coast. The meal was started with SFC1 Concentrate. The feeding rate was considered to be 4% of total weight. The results showed that the maximum and minimum amount of weight gains were occurred in race, autumn treatment (mean= 42.66±1.82) and spring race (mean= 31.92±8.24), respectively. The minimum average of FCR (4.13±0.11) was referred to race, autumn treatment and the maximum of that (5.18 ±1.41) was referred to spring race. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus Kutum
  • growth factors
  • Races
.American public Health Association (APHA).,(1989). Standard methods for the  examination of water and waste  water. 7th ecl. P150 – 453.
2. Amiri,A., (2008). The effect of water salinity on growth and survival of Rutilus frisii kutum fingerlings. Iranian Scientific Fisheries Journal.vol,no.1,pp23-30.
3. AOAC.,1995 offcicial methods of analysis of aoacinternational .vol.i. agricultured  chemicals  contaminats,drugs,16th editiom.aoac international, Arlington, va.1298p.
4. Berg,.S., (1965). fresh water fishes of the u.s.s .r and adjacent  countries vol II  Translation Jerusalem .
5. Gamble,j .;Maclachlan ,p;and Maclachlan,p; Seaton,D;.(1985). Comparative growth and development of autumn and spring spawned Atlantic herring larvae reared in large enclosed ecosystems .Marine Ecology . vol.26: 19-33
6. Johannessen ,A;Blom,G . (2000). Differences in growth pattern between spring and autumn spawned herring (clupea harengus) vol.85 pp:461-466.
7. Razavi, B. (1995). Rutilus frisii kutum.Ministry of agriculture-gahad –Iranian fisheries science research institute,pp 3-4
8. Rezaikhah,M. .(1995). Breeding Rutilus frisii kutum fingerlings using Soybean leachate and animal manure. master thesis,PP5-6
9. Templeton,R.G. (1970). An investigation of the advantages of autumn and spring stocking with Brown trout Salmo troutta L. in a Yorkshire reservoir.J. Fish Biol.3, 303-324.