ارزیابی لیمنولوژیکی دریاچه ارسباران به منظور توسعه آبزی‌پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ص پ 66، ایران

چکیده

اکوسیستم آبی دریاچه ارسباران در شهرستان کلیبر در سال 1382 در موقعیت جغرافیائی ´11  º39 عرض شمالی و   ´18 º 47 طول شرقی تکوین یافته است . در این تحقیق در سال 1389جهت نمونه­برداری­های زیستی و غیرزیستی تعداد 4  ایستگاه در پهنه آبی دریاچه و  یک ایستگاه در محل کانال ورودی تعیین شد. موقعیت مکانی سد ارسباران به گونه­ای است که مکان مناسبی برای استراحت و زمستان­گذرانی پرندگان مهاجر مهیا شده است و در طول مدت این تحقیق گونه­هایی از آنها مشاهده و مستند شدند. همچنین در این بررسی6 گونه ماهی بومی و غیربومی شناسایی شد. بررسی خصوصیات بستر در دریاچه سد ارسباران نشان داد که ذرات بسیار دانه ریز سلیت و رس بیش از 74 درصد بستر را تشکیل می­دهد. میانگین زیتوده بنتوز در ماه های مورد بررسی 44/ ± 37/0 گرم در متر مربع بوده و با توجه به حضور غالب دو گروه شیرونومیده و توبیفسیده میزان تولید ماهی کفزی خوار از2/0 تا 7/1 کیلو در هکتار متغیراست. بطور کلی بیشترین جمعیت فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه سیانوفیتا با جنس­های Aphanothece،Oscillatoria  و Anabaenopsis  و میانگین کل فراوانی سیانوفیتا  23455960 عدد در لیتر بوده است. بیشترین‌ تنوع ‌جامعه‌ زئوپلانکتونی مربوط‌ به‌ شاخه‌ Rotatoria با جنس­های  Polyarthra‌Synchaeta, Brachionus, Keratella ,  و Trichocerca می باشد. میانگین دمای آب 8/15 با دامنه 8/6 تا 4/24 درجه سانتیگراد، میانگین اکسیژن محلول 4/8 میلی­گرم در لیتر، میانگین هدایت الکتریکی  863  میکروموس با دامنه 717 تا 1073 میکروموس و میانگین pH 28/8 با دامنه 62/7 تا 75/8 اندازه­گیری شد. در محدوده  زمانی این تحقیق  وضعیت تروفیک دریاچه ارسباران بر اساس غلظت کلروفیل a و درصد اکسیژن محلول در حد مزوتروف و براساس حد شفافیت و غلظت فسفر کل در حد یوتروف بود. با توجه به حضور غالب دو گروه شیرونومیده و توبیفسیده میزان تولید ماهی کفزی خوار  از2/0 تا 7/1 کیلو در هکتار متغیر بوده که با توجه به مساحت متغیر 160  تا 200 هکتاری دریاچه در زمان­های مختلف میزان تولید تا 60 کیلو در سطح دریاچه بر اساس توان طبیعی دریاچه برآورد می­شود، میانگین این تولید برحسب زمان­های مورد بررسی 14 ±  8/16 کیلو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limnologic evaluation of Arasbaran lake with the aim of development of the aquaculture

نویسندگان [English]

  • Javad Daghigh Rohi
  • Ali Abedini
  • Alireza Mirzajani
  • Seyyed Mohammad Salavatian
Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute(IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar_e Anzali, Iran
چکیده [English]

      The aquatic ecosystem of Arasbaran lake in Kliber city was developed in 2003 in the geographical location of the '11º39 'north latitude and the '18º47 eastern centuries. In this research, in 2010 for biological and non-biological sampling, 4 stations were located in the lake aquatic zone and one station at the entrance channel site. The location of the Arasbaran dam is such that it is a suitable place for rest and winter migration of migratory birds and during this research, species of them were observed. In this study, six species of native and non-native fish were identified. The study of bedding characteristics in the Arasbaran dam showed that fine grain granules and clays make up more than 74% of the bed. The mean of Benthos seedlings in studied months is 0.37 ± 0.44 g / m2 and due to the dominant presence of two groups of Chironomidae and Tubificidae, the amount of fish production is variable from 0.2 to 1.7 kg ha-1. In general, the highest phytoplankton populations belong to the Cyanophyta branch with the genus Aphanothece, Oscillatoria and Anabaenopsis and the mean of the total number of Cyanophyta was 23455960 per liter. The largest variety of zooplankton belong to the Rotatoria branch with the genus Polyarthra, Synchaeta, Brachionus, Keratella, and Trichocerca. The average water temperature was 15.8 0C, with a range of 6.8 to 24.4 0C, an average dissolved oxygen of 8.4 mg /l, an average electrical conductivity of 863 µm/s with a range of 717 to 1073µm/s and a mean pH of 8.28 with a range of 7 / 62 to 8/75 was measured. Regarding the dominant presence of two groups of Chironomidae and Tubificidae, the amount of aquarium fish production varies from 0.2 to 1.7 kg ha-1, varying from 160 to 200 hectares of the lake at different times up to 60 k.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological factors
  • Arasbaran Lake
  • Kliber City
Abbasi,K., (2010). Fisheries studies of Arasbaran Dam Lake. National Interior Water Aquaculture Institute (Bandar Anzali). p. 23.
2. Abedini,A., (2005). Final report on the study of the physical, chemical and biological status of the aqueducts and deep wells of Khorasan Province (Bardaskan city) with the aim of cultivating cold water fish. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Iranian Fisheries Research Institute. P.61.
3. Dagigh Rohi,J., (2010). Investigating the possibility of increasing production in Arasbaran wetland lake in East Azarbaijan Province. National Interior Water Aquaculture Institute (Bandar Anzali).p. 120.
4. FAO, (2007). The State of world fisheries and aquaculture .FAO Fisheries and Aquaculture  Department. 180 p.
5. Lenore s . Clesceri , Arnold E . Greenberg , Andrew D . Eation , Mari ,Ann H .Franson , (2005). Standard Method for the examination or water and waste water, American Publication Institute.
6. Li, S. , J. Mathias, (1994). Freshwater fishes in China: principles and  practice. Elsevier science B.V.445 p.  
7. Mellenby,H. (1963). Animal Life in Freshwater, Great Britain, Cox Ltd.,  Fakenham,308 p.
8.Mirzajani,A., (2007). Investigation of Limnology of Lake Tahm Dam in Zanjan Province. Agricultural Jihad Organization of Zanjan Province. Zanjan Province Fisheries Management.p.90.
9. Pennak,R.W., (1953). Freshwater Invertebrates of the United States. The Ronald Press  Company, New York,953 p.
10.Sabkara,J.;Makarami,M. and Khatib Haghighi, S., (2010). Planktonic Report of Lake Arasbaran Kalibar Dam, National Inland Water Aquaculture Institute  (Bandar Anzali). p. 26.
11.Shakorian,M., (2013). Identification of susceptible areas for the propagation and cultivation of sturgeon (breeding in a cage at Arasbaran dam).  International Research Institute for Sturgeon Fish. p. 105.