بررسی تغییرات اسیدهای چرب ترکیب لاشه ماهی کپور نقره‌ای Hypophthalmichthys molitrix)) طی مراحل نمو جنینی و لاروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال­های اخیر تکثیر و پرورش ماهیان و همینچنین ماهیان بومی در جهان مورد توجه خاصی قرار گرفته است ماهی کپور نقره ای با نام علمی Hypophthalmichthys molitrix  یکی از گونه های مهم بومی پرورشی بوده و در حوضه رودخانه آمور زیست دارد این ماهی در ردیف ماهیان با اهمیت پرورشی است از این رو شناخت شرایط فیزیولوژیک آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از اهداف و محورهای مهم توسعه برای مدیریت شیلاتی رویکرد تکثیر ماهیان بومی ایران است لازمه تکثیر و پرورش موفق و تجاری ماهیان بومی که اطلاعات محدودی پیرامونشان موجود است شناخت جنبه های مختلف فیزیولوژیک و زیستی آنها خصوصاً در مراحل رشد و نمو اولیه است. زیرا مراحل جنینی و لاروی از حساسترین و آسیب­پذیرترین مراحل أبزی به شمار می روند. در طول نمو جنینی و لاروی بیشتر گونه های ماهی، رشد و مهیاسازی انرژی بستگی به ذخایر زرده ای دارد که بوسیله مولدین انتقال می­یابد. همچنین رشد و بقا لارو بستگی به دسترسی به غذای خارجی در مقادیر کافی و با کیفیت مناسب آن، پس از جذب کیسه زرده دارد. با توجه به مقدار و ترکیب چربی های زرده ، زمان و میزان سوختن چربی، گروهای چربی که برای سوختن یا تولید بافت به کار می روند نقش اسیدهای چرب مختلف ، تغییر می کند. تحقیقات متعددی در مورد روند تغیررات اسید چرب در دوران جنینی و لاروی ماهیان آب شیرین انجام شده است مثلاً تحقیقاتی که در ماهی های سوف حاجی طرخان (percafluviati) و ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) سیم دریایی سفید انجام شده است. پس با توجه  به نقش اسیدهای چرب در رشد و نمو، بقاء و کیفیت لاروی ، شناخت روند تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول مراحل ابتدایی نمو ماهی کپور نقره ای برای آگاهی از ترکیب مناسب غذادهی با کیفیت مطلوب، برای مراحل تغذیه فعال و همینطور برای مولدین پرورشی لازم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering fatty acids changes of body composition of (Hypophthalmichthys molitrix) during the embryonic and larval stages

نویسنده [English]

  • Shokofeh Mehdi Zaree
چکیده [English]

In the recent years, the proliferation of fish and native fish in the world has been of particular interest. Hypophthal michthys molitrix is one of the important species of breeding native fish and lives in Amor river basin. Because of the importance of this kind of fish, it is necessary recognize  its  physiological status. During the embryonic and larval development of most species of this fish, development and marketing of energy depends on the yolk reserves which are transported by the producers. The larval and survival growth depends on access to the foreign food in sufficient quantities and of good quality after the yolk sac is absorbed. Given the amount and composition of fat in the yolk, the timing and amount of fat burning can be used to produce fatty acids of different changes. For example, some researches are done about percafluviati and oncorhynchus mykiss. After considering the role of fatty acids in growth, survival and quality of larvae to identify process changes in the fatty acid composition during the early stages of development of silver carp, knowing the exact combination of feeding high quality for the active feeding as well as breeding producers is being required. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypophthalmichthys molitrix
  • fatty acid
  • growth
  • Larvae
احمدی، س.، (1387)، بررسی مراحل جنینی و لاروی ماهی بنی، پایانامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات استان خوزستان ، صفحات 1 تا 3.
2. حسین­نژاد، ف، (1378)، تغییرات کمی اسیدهای چرب در مراحل نمو اولیه ماهی آزاد دریای خزر، پایانامه ی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 76 صفحه.
3. حسینی، ف.، (1390)، بررسی تغییرات اسیدهای چرب در طی مراحل اولیه ی تکامل ماهی سفید دریای خزر(Rutilusfrisii kutum). پایانامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 75 صفحه.
4. کردانی، ا.، (1389)، بررسی تغییرات کمی اسیدهای چرب در مراحل نمو جنینی ولاروی ماهی بنی(Barbus sharpeyi)، پایانامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات استان خوزستان، 103 صفحه.
5. کاهکش، ب.، یاوری، و.، اسکندری، غ.، محمدی، غ.،(1389)، اثر وزن و طول مولدین ماهی شیربت (Barbusgrypus) روی تولید مثل و رشد بچه ماهی تا مرحله انگشت قد، مجله علمی شیلات، سال نوزدهم، شماره 2، تابستان 1389.
6.Abi-Ayad, S. M.E.A., Melard, C., Kestemont, P., (1997). Effects of n-3 fatty acid in Eurasian perch (Perca fluviatilis) brood stock diet on egg fatty acid composition and larve stress resistance.Aquaculture. 5, 131-133.
7. Abi-Ayad,S.M.E.A., Melard, C., Kestemont, P.,(2000). Dynamics of total lipids and fatty acid during embryogenesis and larval development of Eurasiam perch( Perca Fluviatitis). Fish physiology and Biochemistry. 23, 233-243.  
8. Abi- Ayad,S.M.E.A, Boutiba, Z., Melard, C.,(2004). Dynamics of total body Fatty acids during early ontogeny of pikeperch (Sander Lucioperca) larvae. Fish physiology and Biochemistry, 30, 129 – 136.
9. Bell, J.G., Castell, J.D.,Tocher, R.G., MacDonald,F.M. Sargent, J.R. (1995). Effects of different dietary arachidonic acid: docosahexaenoic acid ratios on phospholipids fatty acid compositons and prostaglandin production in juvenile turbot ( Scophthalmusmaximus). Fish physiol.Biochem, 14, 139- 149.
10. Coad , B.W. (2002). The Fresh water Fishes of Iran. The Academy of Science of the Czech Republic, Bran ,pp: 5-19.
11.Di Costanzo, G., Florentz, A., and Leray, C., (1983). The brush border membrane of  trout intensive: influence of its lipid composition on ion permeability, enzyme activity and membrane fluidity.mol. Physiol. 4, 279-290.
12. Farhhoudi, A.,  Abedin-Kenari,A. M., Nazari, R.M., Makhdoomi, C. H. (2011).  Study composition, lipid and fatty acid profile during larval development in  Caspian sea carp (Ciprinuscarpio). Journal of Fisheries and Aquatic Sciences., 6(4),417-428.
13. Firestone, D., (1989). Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists' Society (4th ed.). Champaign: American Oil Chemist Society Press.
14. Folch , H. Less , M. Standley , H.A., (1957 ). A simple method for isolation and purification of total lipids from animal tissues journal of biological chemistry 266,497-499.
15. Gunasekera, R.M.,Desilva,s.s., and Ingram,b.a.,(2002).Chemical changes in fed and starved larval trout cod, Maccullochell amacquarensis during early development.fish physiol.Biochem.25, 255-268.
16. Henderson,R.J and Sargent,J.R.(1985). fatty acid metabolism in fish.In: nutrition and feeding in fish.Blackwell Sciences Ltd.,Oxford, 349-364.
17. Ishizaki, Y., Masuda, R., Uematsu, K., Shimizu, K., Arimoto, M. and Takeuchi, T. (2001). The effect of docosahexaenoic acid on schooling behaviour and brain development in larval yellowtail.Journal of Fish Biology. 58, 1691-1703.
18. Mourente, G. and Tocher, D.R. (1992).  Effects of weaning onto a pelleted diet on docosahexaenoic acid (22:6n-3 ) levels in brain of developing turbot ( Scophthalmusmaximus L. ). Aquaculture 105: 363- 377.
19. Mourente, G., Vasquez, R., (1996). Changes in the content of total, lipid classes and their fatty acids of developing eggs and unfed larvae of the Senegal sole ( Soleasenegalensis). Fish Physiol. Biochem. 15,221- 235.
20.Sargent, J.R., (1995). Origins and functions of egg lipids: nutritionalimplications. Inbromage, N.R., Roberts, R.J. (Eds), Broodstock management and eggs and larval qulity.Blackwell science,London,pp.353-372.
21. Sargent,J., McEvoy, L., Estevez, A., Bell, G., Bell, M., Henderson, J., Tocher, D., (1999). Lipid nutrition of marine fish during early development: current status and future directions. Aquaculture 179, 217- 229.
22. Springate, J.R.C., Bromage, N.R., (1984). Broodstock management. Fish farmer, 7, 30- 31.
23. Van Der Kraak, G., Biddiscombe, S., (1999). Polyunsaturated fatty acids modulate the properties of the sex steroid binding protein in goldfish. Fish Physiol. Biochem. 20, 69- 74.
24. Watanabe, T., (1993). Importance of docosahexanoic acid in Marin Larval fish. Journal of World Aquaculture Society. 24, 152- 161.
25. Zengin, H., Akpinar, M.A., (2006). Fatty acids composition of Oncorhnchusmykiss during emberyogenesis and other developmental Aquaculutre. 29, 61-71.