بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر بایوترونیک اس.ای . فورت بر شاخص‌های رشد وتغذیه و ترکیبات لاشه بچه ماهی بارب حلب (Barbus Schwenfeldi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر،  بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس. ای. فورت.) بر شاخص های چربی کل و خاکستر کل و پروتیین و میزان رطوبت لاشه بچه ماهی بارب حلب (Barbus schwanenfeldi)  بود.  بنابراین 4 تیمار آزمایشی حاوی مقادیر 0، 2 ، 4  و 6 گرم بایوترونیک اس. ای. فورت در کیلوگرم خوراک طراحی شدند. بچه ماهی­های بارب حلب (با میانگین وزن اولیه 03/0± 7/2 گرم) طی یک دوره 60 روزه توسط جیره­های آزمایشی، تغذیه شدند که هریک از تیمار ها حاوی سه تکرار بوده و در هریک 10عدد ماهی استفاده شده است که مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که طی این دوره 60 روزه حداقل  میانگین افزایش وزن که بمیزان05/25 گرم مربوط به تیمار 4 گرم مکمل در کیلوگرم اسیدی فایر  بود و بیشترین میانگین هم مربوط به تیمار شاهد (g/kg 0) به میزان 39/56 گرم بوده است (05/0 .(p< همچنین در طی این دوره بیشترین میزان رشد 5  طولی مربوط به تیمار 2 گرم در کیلوگرم اسیدی فایرکه به میزان cm 26/6  بوده است و کمترین میزان رشد طولی مربوط به گروه6 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر بوده است که به میزان cm 13/6 بود(05/0 (p<. در پایان دوره ماهیان تیمارهای مختلف جهت بررسی دقیق میزان پروتیین و چربی و خاکستر ورطوبت به آزمایشگاه تخصصی آنالیز لاشه برده شد که بیشترین میزان پروتیین به میزان47/15درصد مربوط به تیمار 6 گرم در کیلو گرم اسیدی فایر نشان داده شدالبته کمترین میزان پروتیین مربوط به تیمار 4 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان85/14 درصد  نشان داده شد (05/0 .(p<همچنین بیشترین میزان چربی مربوط به تیمار 2 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 65/18   درصد نشان داده شده بود و کمترین آن مربوط به تیمار 6 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 03/18درصد نشان داده شد (05/0   .(p<بیشترین میزان خاکستر مربوط به تیمار 4 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 73/2  درصد بود که البته کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد یا همان 0گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 19/2 درصد بود(05/0 (p<. بیشترین میزان رطوبت در این آزمایش مربوط به تیمار 6 گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایربوده است که به میزان 02/65 درصد را به ما نشان داد و کمترین میزان مربوط به تیمار 2 گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایر به میزان 41/63  درصد نشان داده شد (05/ .(p< با توجه به نتایج بدست آمده در آنالیز لاشه و صفات لاشه وهمچنین شاخص های رشد و بازماندگی تیمار شاهد(g/kg) به عنوان بهترین تیمار انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using different levels of acidifier (Biotronic S. E. Forte) on growth performance, survival rate and body composition of Barb (Tinfoil barb)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohammadi 1
  • Hamed Manouchehri 2
1 Fishery Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Fishery Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effect of using different levels of acidifier (Biotronic S. E. Forte) on growth performance, survival rate and body composition of Barb (tinfoil barb). So food additive was used at levels of 0, 2, 4 and 6 g/kg  in four experimental diets. A diet without acidifier was used as the control. Diets were fed to three replicate groups of 16 fish with an initial weight of 2.7±0.03 g for a period of 60 days. 0 g per kg of acid supplements. Also during this period, the highest increase was seen in the height of the treatment 4 kg of acid capacity; 2 /1cm to 6/43 cm,  and the lowest rate of growth of acid capacity was 2 / 9cm  which reached to 7/2 cm. Finally, different treatments for scrutiny of the amount of protein, fat, ash and moisture to specialized laboratories were analyzed by corpus, which was in the highest protein content (15/47 for the treatment of 6 g per kg of acid).
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barb (Tinfoil barb)
  • Acidifier Growth
  • Biotronic S. E. Forte. Survival
  • body composition
افشارمازندران، ن،. (1381). راهنمای عملی تغذیه و نهاده­های غذایی و دارویی آبزیان در ایران. انتشارات نوربخش. جلداول.216ص.
2.لیت ریتز، ا.، سی. لوئیز، ر. (1383). تکثیر و پرورش ماهی قزل آلاو آزاد. ترجمه حسین عمادی . انتشارات آبزیان .چاپ هفتم. 263 ص.
3.AOAC (Association of Official Analytical Chemisrs). )1990( a Official metod of analysis AOAS. Washington DC, USA.1263P.
4.AOAC, )1990 (b . Official methods of analysis, 15th ed.  Association of Official Analytical Chemists: Arlington, Virginia.
5.Busacker, G.P., Adelman ,  I.R , Goolish, E.M , )1990(. Growth. In: Methods for Fish Biology. Schreck, C.B. and P.B. Moyle (Eds.), American Fisheries Society, USA. pp: 363-387.
6.Celic, K., Erbill Ersoy  I.Davidgoodwin,  Uzatici,  A ,  Erturk, M , )2003(. The using of organic acids in California Turkey chicks and its effects on performance before pasturing. International journal of poultry science, 2,446-448.
7. Desillva, S.S, & Anderson, T. A ,)1995(. Fish Nutrition in Aquaculture.Chapman and Hall, London  319.
8. De Silva, S.S. and Anderson, T.A.)1987(. Fish Nutrition in Aquaculture, Chapman & Hall. U.K.
 
9. Ergu , S .,  Soyutu, M., Guroy, B. &  Guroy.D. )2008(.  Influence of Ulva meal on growth, feed utilization, and body composition of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at two levels of dietary lipid. Aquaculture, 5. 1-7.
10.Fynn-Aikins, K., Hung, S. S. O., Liu, W,& LI, H. )1992(. Growth, lipogenesis and liver composition of juvenile white sturgeon fed different levels of D-glucose. Aquaculture, 105, 61-72.
11. Helland, S. J ., Grisdalehelland,B.Nerland, S , )1996(. A simple method for the measurement of daily feed intake of groups of fish in tanks. Aquaculture, 139, 157-163.
12. Luckstadt, C., /Senkoylu, N., Akyurek, H, Agma, A. )2004(. Acidifier- a modern alternative for anti- biotic free feeding in livestock production, with special focus on broiler production. Veterinarija ir Zootechnika, 27, 91-93.
13. Marin, S., Sanchis, V., Sanz, D., Castel, I., Ramos, A.J., Canela, R , Magan, N , )1999(. Control of growth and fumonisin B1 production by Fusarium verticillioides and Fusarium proliferatum isolates in moist maize with propionate preservatives. Food Additives and Contaminants 16, 555–563.  
14. Partanen, K., Siljander-Rasi, H., Pentikäinen, J., Pelkonen, S, Fossi, M.)2007(. Effects of weaning age and formic acid-based feed additives on pigs from weaning to slaughter.m Animal Nutrition , 61(50): 336-356.
15.Paster, N., Menasherov, M., Ravid, U, Juven, B. )1998(. Antifungal activity of oregano and thyme essential oils applied as fumigants against fungi attacking stored grain. Journal of Food Protection, 58: 81-85.
16. Roth, N., Rouault, M., Urbaityte, R., Masching, S., & Applegate, T.,)2010(.   Effects of liquid acidifier and acidifier on a sequential release medium on the broiler performance in starter and grower period. Poster sessionI. 5p.
17. Samli, H.E., Sirci, G., Bermejo, J.L., Koc, F., Okur, A.A.  Senkoylu, N. , )2008(.  Effect f addition of commercial organic acid mixture on feed microbiology according to duration and conditions of storage. Acta agriculture Scand sections A, 58, 186-190.
18. Senkoylu, N., Samli, H.E., Kanter, M.  Agma, A,)2007(.  Influence of a combination of formic and propionic acids added to wheat-and barley- based diets on the performance and gut histomorphology of broiler chickence. Acta veterinaria hungarica .55, 479-490.
19. Steffens, W,(1989). Principles of fish nutrition, New York, Chichester, Briskane, Toronto, Horwood, p.384.
20. WWW.Etoukfarda.com/2011