بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر فاکتورهای ایمنی و میزان استرس وارده بر ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

2 استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

3 دانشگاه ازاد واحد قائم شهر

4 عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

    این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تراکم ذخیره­سازی بر فاکتورهای ایمنی و میزان استرس زایی در ماهی آزاد دریای خزر  (Salmo trutta caspius) انجام شد. برای این منظور بچه ماهیان با میانگین وزنی اولیه4/0± 25/7 گرم در 3 تراکم 75،50 و 100 عدد ماهی در هر متر مکعب  ذخیره­سازی شدند. طول دوره آزمایش به مدت 60 روز بود. فاکتورهای ایمنی شامل ایمونوگلوبولین (Igm)، کمپلمانها ( ، ) و پروتئین کل، کلسیم و هورمون کورتیزول مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه با افزایش تراکم، میزان هورمون کورتیزول افزایش یافت و اختلاف بین تیمارها معنی­دار بود (5 0/0P<). اما بر روی ایمونوگلوبولین (Igm)، کمپلمان­ها ( ، )و پروتئین کل،کلسیم اثر معنی­داری نداشت (5 0/0P>). بنابراین در محدوده ی تراکم ذخیره­سازی به کار رفته در این تحقیق ، افزایش تراکم برای بچه ماهیان استرس­زا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of stocking density on growth parameters, immune factors and stress rate of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • Elham Gholiyan 1
  • Masoumeh Bahr Kazemi 2
  • Azin Mohaqeq Samari 3
  • Ali Asghar Saeedi 4
1 Fishery Department, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran, e_gholian@yahoo.com
2 Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4 Khazar Ecological Research Institute
چکیده [English]

This study considered the effect of stocking density on ‚immune factors and stress rate in brown trout (Salmo trutta caspius). Scrods have been saved on 3 accumulations 50‚75 and 100 in each cub meter with primary weight mean 7/25±0/4 g.the duration of experience period was 60 days .cortisol hormone rate and immune factors such as immunoglubolin (Igm)‚ complemans (c3‚c4) and total protein and calcium have  evaluated.the results indicate that it has an increasing accumulation on safe factors such as  immunoglubolin(Igm)‚complemans(c3‚c4)‚total protein‚ blood calcium and the rate of cortisol hormone has not a significant effect (P>0.05). Although the parameters  related to stocking density in brown trout  (Salmo trutta caspius  and have increased dietary change coefficient‚ but this increasing on the range of used stocking density of this study was not stressor for scrod and has not an effect on immune factors of fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown trout (Salmo trutta caspius )‚ Stocking density‚ Immune factors‚ Stress rate‚ Immonoglubolin‚ Complements
فضل اله زاده، ف، (1388) . اثر گیاه سیر (Alium sativum) بر فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شرایط استرس دمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 75 صفحه.                    
1-     هدایتی، م، (1379). آشنایی با مبانی تئوری و اصول عملی الایزا، انتشارات کتاب میر ،جلد اول،74 صفحه.
 
3.Adkison, M.A, Basurco, R.P,(1996). humoral immunoglobulins of the white sturgeon (Acipenser transmontanus). partial characterization of and lecognition with monoclonal antibodies.developmental and comparative immunology, 14 (2), 285-298.
4.Bahre kazemi, M, Soltani ,M, Matinfar ,A, Abtahi, B, (2011). biochemical and histological studies of over-ripened oocyte in the Caspian brown trout (Salmo trutta caspius), Iranian journal of fisheries sciences, pp:33-48
 
5.Fevolden, S, ;Roed, K.H .and fjalested, K.T, (2002). selection response of cortisol and lyzozyme in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and correlation to growth،aquaculture, 205 (1-2), 61-75.
6.Marlowe, C, Berg, A, Brinchmann, F, (2009). short term crowding stress in Atlantic cod, Gadus morhua L.modulates the humoral immune response، aquaculture, 295 (1-2), 110-115.
7.Mazur, F, iwama, G,(1993). effect of handling and stocking density on hematocrit, plasma cortisol and survival in wild and hatchery-reared Chinook salmon(Oncorhynchus mykiss), aquaculture, 112 (4), 291-299.
8.Magnadottir, B, Jonsdottir, H, Helgason, Bjornsson, B, Jorgensen, T, Q, (1999). humoral immune parameters in Atlantic cod (Gadus morhua L.), biochemistry and physiology, 122 (B), 173- 180.
9.Mommsen, T.P, (1998). growth and metabolism.in: evans , D.H, the physiology of fishes.CRC press, pp:65-97
10. Montero, D ;Marrero, M. ;Izaquierdo, M.S. ;Robaina, (1999). effect of vitamin E and C dietary supplementation on some immune parameters of gilthead seabream (Sparus aurata) juvenils subjected to crowding stress،aquaculture, 171(3-4), 269-278.
11.Neill, J, (1981). heavy metals and the humoral immune response of fresh water teleost.in:Pickering A.D, stress and fish, academic press, London, pp:328-329
12.Overturf, K, (2003). comparison of growth performance ، immunological response and genetic diversity of five of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) ،aquaculture, 217, 93-106.
13.Pickering, A,D., Pottinger, T.G, Carragher, J.F., Sumpter., J.P., (1987).the effect of acute and chronic stress on the levels of reproductive hormones in the plasma of mature male brown trout, Salmo trutta L. Gen. comp. Comp. Endocrinol. pp:38-48
14.Pottinger,T.G, and  carick, T.R, (1999). A comparison of plasma glucose and plasma cortisol as selection markers for high and low stress-responsiveness in female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture, 175, 351-363
15.Ruane, N.M.nuisman, E.A.and komeon, J., (2002). The influence of feeding history on the acute stress response of common carp (Cyprinus carpio), Aquaculture, 218, 245-257.  
16.Vijayan, M.M, leatherland, J.F, (2003). Effect of stocking density on the growth and stress response in brook charr (Salvelinus fontinalis), Aquaculture,
17.Wered, J.H.V and komen, J., (2000). Fact and ficition Comparison Biochemistry Physiology, 120 (A), 107-112.