بررسی برخی ویژگی‌های رشد ماهی کاراس (Carassius gibellio (Bloch, 1782) در آب‌بندان‌های تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال-جنوب شرق دریای خزر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان ، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی پارامترهای رشد ماهی کاراس (C. gibellio)، 198 نمونه در آب­بندان­های تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال-بندرترکمن با استفاده از تور پره از اردیبهشت تا شهریور 95 صید گردید. نسبت جنسی 5/15: 1 بود و غالبیت جنسی به نفع ماده­ها بود (909/52 = χ2). محدوده طول کل و وزن به ترتیب 3/24- 8/6 سانتی­متر و 857/254- 676/8 گرم بود. رابطه طول- وزن W=0/042TL2/6704 برای ماده­ها و W=0/045TL3/49 برای نرها محاسبه گردید که نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک منفی (b<3) برای جمعیت و ماده­ها وآلومتریک مثبت (b>3) برای نرها بود. . ترکیب سنی شامل 4 گروه +1تا + 4 ساله بود. میانگین ضریب وضعیت فولتون برای ماده­ها و نرها به ترتیب 88/1 و 55/1 بود. پارامترهای رشد  L،k و t0 به ترتیب 29/30، 18/0 و577/0- برای ماده­ها بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of some growth parameters of Carassius gibellio (Bloch, 1782) in the bony fish culture reservoirs of Sijaval- southeastern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • altin ghojoghi 1
  • Sedigh Azizi 2
  • Faramarz Namvar 3
  • Rahman Patimar 4
1 M.Sc. student of aquatic Ecology, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 MSc student of marin biology, Gonbad kavoos University, Faculty of sciences, Gonbad kavoos, Iran
3 Fishery student,Gonbad kavoos University, Fisheries Faculty, Gonbad kavoos, Iran
4 Department of Fisheries, Gonbad kavoos University, Gonbad kavoos, Iran
چکیده [English]

To investigate growth parameters C. gibrllio, a total of 198 specimens collected in the reservoirs of the bony fish complex of Sijaval using small beach seine from May to September 2016. Sex ratio was 1:15.5 in favour of females. The range of the length and weight were 24.3-6.8 cm and 254.857-8.676 g. LWR were obtain for females and males as W=0.042TL2.6704 and W=0.045TL3.49 respectively, indicating negative allometric growth pattern (b <3) for females and positive allometric (b> 3) for males. The studied population included 4 age groups ranging from 1+ to 4+. Mean of condition index of Fulton were calculated for females and male 1.88 and 1.55 respectively. VBGF parameters were obtained as L=30.29, k=0.18 and t0=-0.577.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C. gibellio
  • Growth pattern
  • VBGR
  • Southeastern of Caspian Sea
باقری، ط.، عبدلی، ا .، هدایتی، س.ع.، (1389). بررسی سن و رشد ماهی کاراس (Carassius auratus) در مصب رودخانه گرگان. مجله زیست شناسی ایران، دوره 23 ،شماره6، صفحات 843 تا 849.
2.حاجی راد کوچک،ع.، پاتیمار، ر.، بهلکه، ا.، (1395). بررسی مقایسه­ای زیست شناسی ماهی کاراس Carassius gibelio (Bloch, 1782) در دو منطقه سد بوستان و آببندان آلاکولی استان گلستان- شمال ایران.  مجله زیست شناسی تجربی، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی هجدهم، صفحات 67 تا 76.
3. صیاد بورانی، م.، نظامی، ش.، حسن زاده کیابی، ب.، (1380). زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی (Carassius auratus gibelio ). مجله علمی شیلات ایران، سال دهم، شماره 10، صفحات 59 تا70.
4. عادلی، ا.، (1378). مبانی زیست شناسی ماهی. ترجمه. نشر علوم کشاورزی تهران.
5. هولچیک، ی.، (1371). توان باروری تالاب انزلی و بررسی ذخائر ماهی در آن. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندر انزلی. 58 صفحه.
6. وثوقی، غ.، مستجیر، ب.،(1388). ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. 317 صفحه.
7.Balik, I., Özkok, R., Çubuk, H., Uysal, R., (2004). Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) population in Eğirdir Lake. Turkish Journal of Zoology., 28: 19-28.
8.Bulut, S., Mert, R., Algan, B., Ozbek, M., Unal, B and Konuk,M. (2013).  Several Growth Characteristics of an Invasive Cyprinid  Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782). Journal of  Notulae Scientia Biologicae  5(2):133-138
9.Erguden, SA., (2015). Age and Growth Properties of Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Living in the Middel Basin of Seyhan River in Adana, Turkey. Pakistan Journal of Zoological, 47(5): 1365-1371. 
10.Froese, R., Binohlan, C., (2002). Epirical relationship to estimate asymptotic length, length at first and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method evaluate length frequency data. Journal of Fish Biology. 56: 758-773.
11. Holopainen, I.J., Tonn, W.M., Paszkowski, C.A., (1997).Tales of two fish: the dichotomous biology of crucian carp (Carrassius carassius (L.)) in northern Europe. Anneles Zoologica Fennici. 34: 1–22.
12. Kottelat, M., (1997). European freshwater fishes. Journal of Biologia. 52(5): 1–271.
Mann, R.H.K., 1991. Growth and production. In: I.J. Winfield & J.S. Nelson (eds) Cyprinid Fishes. Systematics, Biology and Exploitation. London: Chapman & Hall, pp: 446–481.
13. Mimeche, F., Biche, M., (2015). Length–weight relationships of four non-native cyprinid from the semiarid region in North-East of Algeria. Journal of AACL Bioflux. 8( 1): 82-88.
14.Nikolskii, G.V., (1961). Special ichthyology. (trans.J.I.Iegy and Z. Krauthamer). The National Science Foundation, Washington, D.C. U.S.A. pp:248-250.
15.Nair, L. (2012). Export of ornamental fishes and development interventions by MPEDA, in Souvenir, Ornamentals Kerala , 2012, Department of Fisheries , Govt. Kerala,pp.57.60.
16. Özkok, R., Çubuk, H., Tumgelir, L., Uysal, L., Çinar, S., Kucukkara, R., Erol, K.G., Ceylan, M., (2007). Growth features of silver Crucian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Fisheries and aquatic Sciences, 3: 313-322.
17.Patimar, R., (2009). Some biological parameters of Silver Crucian carp, Carassius auratus, in the international wetlands of Alma-Gol and Ala-Gol (Golestan Province, Iran). Iranian Journal of Fisheries Sciences., 8(2): 163-174.
18. Sari, H.M., Balik, S., Ustaoglu, M.R., Ilhan.,(2008). Population Structure, Growth and Mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 25-29.
 19.Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gursoy, Ç., Acipinar, H., Bilge, G., (2006). A new invasive species Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Marmara Region: successful or unsuccesful? In 1. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7–9 February 2006, Antalya, Turkey. pp. 193-203.
20.Treer, T., Sprem, N., Torcu-Koc, H., Sun, Y., Piria, M., (2008). Length–weight relationships of freshwater fishes of Croatia. Journal Applied Ichthyology, 24:626–628.
21.Vilizzi, L., (1998). Growth and Cohort composition of 0+ Carp in the River Murray, Australia Journal of fish Biology. 52: 997-1010.
22. Wheeler, A.C.,(2000). Status of the crucian carp, Carassius carassius (L.), in the UK. Fisheries Management and Ecology .7: 315–322.