بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیک تاس ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri) در رده های سنی مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تکثیروپرورش آبزیان رشت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

تعیین پارامترهای خونی، بافت خون و آنالیز هماتولوژی در ماهیان، می­تواند شاخص خوبی برای تشخیص و تعیین سلامت و یا بیماری­های عفونی در ماهیان باشد. هدف از این تحقیق تعیین پارامترهای هماتولوژی تاس ماهی سیبری Acipenser baeriiپرورشیدر سه گروه سنی مختلف با میانگین وزنی بچه ماهی (9/3±5/21)، ماهیان جوان (6/19±198) و مولدین (ماده 9/73±6/668 و نر 8/160± 8/533) در یک دوره شش ماهه می­باشد. بدین منظور از 30 قطعه تاس ماهی سیبری پرورشی (10 عدد بچه ماهی،10 عدد ماهی جوان و 5 مولد ماده و 5 مولد نر) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در مقایسه میانگین پارامترهای هماتولوژی در کلیه پارامترها بجزRBC, MCV, MCH, MCHC  طی سنین مختلف اختلاف معنی­دار آماری دیده شد (p<0/05). اما از نظر جنسیت در کلیه پارامترهای هماتولوژی اختلاف معنی­دار آماری دیده نشد (p>0/05). با توجه به بررسی نتایج حاضر می­توان بیان نمود که فاکتور سن و جنسیت در تغییر پارامترهای خونی بسیار موثر می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison on natural range of some hematological parameters of cultured Acipenser baerii at different ages

نویسندگان [English]

  • Marzieh Hatami 1
  • Mehrdad Nari Tajen 2
1 Department of Breeding and Aquaculture Science, Rasht Branch, Islamic Azad University
2 Department of Fishery, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

      Determination of blood parameters, blood tissue and Hematological analysis in fish can be good indicators for the detection and determination of health and or the infectious diseases. The purpose of this research, Determination of hematological parameters of cultured Acipenser baerii.  In three different ages of groups, with the weighted average, Fry fish (21.5±3.9), Juvenile fishes (198±19.7) and Spawners (female, 668.6±73.9 and male 533.8±160.8) in a period of six months. For this reason, 30 numbers ofcultured Acipenser baeriiwere used (10 fry fishes, 10 Juveniles fishes, 5 female spawners fish and 5 male spawners fish). The results indicated that compared hematological parameters average, all parameters except for RBC, MCV, MCH, MCHC significant differences were observed during different ages (p<0/05). But in terms of Sex statistically significant difference was not seen (p>0/05). By investigating the present results, it can be stated that age, and sex is the most effective in the change of blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser baerii
  • Hematological parameters
  • age
  • sex
. شاهسونی، د؛ وثوقی، غ و خضرائی نیا، پ . (1379). تعیین برخی شاخص­های خونی ماهیان خاویاری و انگشت قد قره برون و اوزون­برون در استان گیلان . مجله پژوهش و سازندگی شماره 50،  18-16.
2. ستاری، م . (1381). ماهی شناسی (1) تشریح و فیزیولوژی. انتشارات نقش مهر و انتشارات دانشگاه گیلان. 200 – 199.
3. سعیدی، ع؛ پورغلام، ر؛ نصرآباد، ع و کامکار، م . (1382). مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال و بیوکمیکال (تعداد اریتروسیتها، مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین، اندیس های و گلوکز یا قند خون ) در .C.H.C و .M.C.V خونی شامل بچه ماهی قره برون در شرایط دریا . مجله علمی شیلات ایران 20 ، 28-18.
4 عــامری مهابــادی،م؛(1378). روش­هـای آزمایشـگاهی دامپزشـکی، مؤسسـه انتشـارات و چـاپ دانشــگاه تهران،شماره2447. 126ص.
5. Alyakrinskyay l.O and S.N.Dolgova. (1984). Hematological features of Young Sturgeons. Journal Ichthyology. 24 (3), 135-139.
6. Bullis, R.A. (1993). Clinical phatology oftemprate fresh water and estuarine fishes. In: fosh medicine. Stoskopf, pp: 232-239.
7. Stoskopf, M.K. (1993). Clinical phatology. In:fish medicine Stoskopf, pp: 113-130.
8. Houston,C.B. (1990)  .Blood and Circulation.In:shreck,C.B.and moyle,PB(Ed,s), Methods for fish biology American fisheries society,USApp:273-322.Israel program for scientific Translation Jerusalem(1 962-1 965).3vol.
9. Bullis, R.A. (1993). Clinical phatology of temprate fresh water and estuarine fishes. In: foshmedicine. Stoskopf, pp. 232-239.
10. Ellis, A.E. (1989). The immunology of teleosts.In: Fish pathology. 135-152
11. Domezain, A. Garcia,  Gallego, M, Domezain, J. Sanz, A., (1997). Evolution duringgroeth of the biometry and the blood constants of the sturgeon, Acipenser naccarii. Abstract book, 3 rd Int. Symp. Of sturyeons Italy, A3-p.
12. Clementi, M.E., cataldi, E., capo, C. peteru zzelli, R., Giardina, B., (1997). Purification and characterization of the hemoglobin components from Adriatic sturgeon, Acipenser naccarri. Abstract book, 3 rd Int symp. Of sturgeon Italy,E2.p.
13. Bahmani, M., Kazemi R., Donskaya P., (2001). A comparative study of some hematological features in young reared sturgeons (Acipenser persicus and Huso huso). Fish Physiology and Biochemistry, 24,135-140.
14.Ruchin, A. B., (2007). Effect of photoperiod on growth, physiological and hematological indices ofjuvenile Siberian sturgeon A. baerii. Biology bulletin. 34 (6): 583-589.
15. Rafatnejad, S., Falahatkar B., Tolouei, M.H. (2008). Effects of stocking density on hematological parameters, growth and fin erosin of great sturgeon (H.huso) juveniles. Aquaculture research, 39: 1506-1513.
16.Nasri Tajan, M., Yousefpour, M., (2009). Alternations in hematological and immunological parameters of Persian sturgeon, (A. persicus) after chronic exposure to concentration treatments with lead. The 6th International Symposium on Sturgeons. 25-31 October, Wuhan, Hubei, China
17.Safarpour Amlashi, A. Falahatkar, B. Sattari, M. Tolouei, M. H. (2011). Effect of dietary vitamin E on growth, muscle composition, hematological and immunological parameters of sub-yearling beluga (H. huso). Fish and Shellfish Immunology, 30, 807-814.
18.Hoseinifar,S.H,Mirvaghefi,Merrifield,D.L.,MojaziAmiri.B,Yelghi,S.,Darvih
Bastani,K.(2011).The study of some haematological and Serum biochemical parameters of juvenile Beluga (H. huso) fed oligofructose. Journal of fish physiology Biochemistry, 37, 91-96