بررسی دلایل مؤثر بر معوقات بانکی استخرهای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته در خصوص معوقات اعتباری، می توان عواملرا در 3 گروه مشخصات فردی و اجتماعی وام گیرنده، ساختار بانکی و شرایط محیطی تقسیم­بندی کرد.در این تحقیق به بررسی تأثیر این عوامل بر معوق­ماندن تسهیلات اعتباری پرداخت شده به پرورش دهندگان ماهی در حوزه رودخانه هراز پرداخته شده است.جامعه آماری تحقیق خبرگان و کارشناسان بانکی می باشند که به علت کوچک­بودن جامعه آماری همه­ی کارشناسان به عنوان نمونه انتخاب گشته­اند. در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل تأثیرگذارشناسایی و رتبه بندیشده­اند. از این سه مؤلفه اصلی، با توجه به پاسخ کارشناسان و نتایج تحلیل سلسله مراتبی،وزن هر یک از معیارها، بدین صورت می‌باشد: ساختار بانکی : 199/0، فردی(کشاورز):212/0 و عوامل محیطی588/0. بنابراین  معیار عوامل محیطی بیشترین وزن را دارگشته است و به عنوان مهمترین مولفه در عدم وصول تسهیلات بانکی اذعان گشته است. در کل از میان 15 شاخص مورد تحقیق، ثابت­نبودن نرخ ارز، حوادث طبیعی، مشکل بازار فروش و تورم، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین گزینه ها به خود اختصاص داده اند. در پایان تحقیق با توجه به اینکه عوامل محیطی بخصوص نرخ ارز و بازار فروش تاثیر بسزائی در تولید و درآمد دارد، پیشنهاد می‌گردد دولت از سیاست­های کنترلی مقتضی در این بخش استفاده بهینه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the reasons influencing Bank rears in fish ponds of Haraz River

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadiq Nikpour 1
  • Nasser Ali Yadollahzadeh Tabari 2
  • Reza Changizi 3
1 Fishery Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Economics Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Fishery Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Based on the theoretical principles and conducted empirical studies on deferred credit, we can divide the factors such as individual and social characteristics of the borrower, bank status and environmental conditions. In this paper the affective factors of paid credit facilities are considered deeply. Since the population was small, all the experts regarded as the sample. This research considers the effective factors using AHP method. Among these criterions, based on bank experts' views, the following weights were considered; bank status 0/199, individual and social characteristics 0/212 and environmental factors 0/588. So the criteria of environmental factor have the most weight in this research. In general, among 15 criterions, fluctuating exchange rate, natural events, sales and inflation problems are in the first to fourth respectively. Finally, it is suggested that the government must follow some control policies to develop the exchange rate.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank rears
  • Haraz river
  • Salmon farming
  • Product price
  • Repayment rate
  • inflation
1. احمدپور،م.، برازجانی، فحسینی پور،م.، (1390). (عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان) اقتصادکشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره ۵۸، ویژه سیاستهای کشاورزی،تابستان1390.
2. باقری، م.،ترکمانی،ج.، معززی، ف.،کرمی، آ.، (1390)، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، ارزیابی درجه اعتبار ١متقاضیان وام­های کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد، شماره 73 ، بهار1390.
3. بختیاری، ص. ،پاسبان،ف.، (1383). نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46 ، تابستان 1383.
4. دورو،ا.ودیگران، (1372). اعتبار و پس انداز برای توسعه، ترجمه جمیدی یونسی، ع.، و اوکتایی،ن.، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، تهران.
5. کونک،1.،) 1381)، مجموعه مقالات همایش هشتم شیلات ایرا ن، ترجمه میگلی نژاد،ا.، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، شرکت سهامی شیلات ایران.
6. مجتهد، ا.،شریفی،م.، (1383). بررسی تأثیر سیاست­های پولی و مالی در رشد بخش آشاورزی ایران، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره47،پاییز 1383.
7. محتشمی،ت‍.،سلامی،ح.، (1383). عوامل متمایز کننده مشتریان حقوقی کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک: مطالعه موردی بانک کشاورزی، 1383.
8. نجف،م.، (1387)، شناسایی عوامل مؤثربرایجادمطالبات معوق ازدیدگاه مدیران وکارشناسان بانک ملت منطقه 5 شهرتهران ومقایسه آن با دیدگاه بدهکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،1387.
9. هاشمی­تبار،م.،کرباسی،ع.، بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان، مجله علمی –پژوهشی روستا وتوسعه، شماره1،54-29.
 
 
10. Behr, P., Guttler, A. and Plattner, D. (2004). “Credit Scoring and Relationship Lending: The Case of German SME”.http://kreditwesen.uni-
uenster.de/assettypes/SimplePage.
11. Been - Lonchen ,(2001). Agricultural productivity , government expenditure and economic growth, JEL Classification :F43 , 011 , 041 .
12. Belongia, M.T(1991). Monetary policy and the farm/nonform price ratio, Review-Federal Reserve Bank of st.
13. Crook, J.N. (1996). Credit scoring: an overview, Working Paper no. 96/13, Department of Business Studies, The University of Edinburgh.
14. Devadoss, S.M. & H. Willian (1990). Impacts of us monetary policies on the farm sector, Applied Economics, 22:1451-1471, London
15. Douglas, P. (2003). Financial services for the rural poor, helping to improve Donor effectiveness in microfinance, Donor Brief, No. 15, October 2003, CGAP Donor Information Resource Centre (DIRECT)
16. ESCAP (1994). Jakarta plan of action on human resources development in the Escape region, revised edition, New York , UN
17. FAO/GTZ (1998a). Financial institutions, (www.fao.org)
18. FAO(2006). The state of world fisheries and aquaculture. (www.fao.org)
Glantz‚ Morton‚ Managing Bank Risk‚ (Academic Press, 2003), p. 1
19. Glassman, C.A. and H.M. Wilkins (1997). Credit scoring: probabilities and pitfalls, Journal Retail Banking Service, 19: 53-56.
Global fish trade overview, http://www.globefish.org/index.php?id=1020.
20. Joel‚ Bessis‚ Risk Management in Banking, (John Wiley and Sons NJ, 2002)‚ p. 13.
21. Khan, S. and D.Villianueva (1991). Macroeconomic policies and longterm growth :A conceptual and Empirical review, IMF Working Paper, WP/91/28.
22. Rambaldi, A.N., Zapata, H.O. and Christy, R.D. (1992). "Selecting the Best Prediction Model: An Application to Agricultural Cooperatives". Southern Journal of Agricultural Economics. July,1992.
23. Roht, J. (1997). The limits of micro credit as a rural development intervention, Institute for Development Policy and Management, Manchester University.
24. Springate, G.L. (1978). “Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm”. Unpublished Master of Business Administration Project. Simon Fraser University.
25. Taylor, G.T., Drummond, I.E. and Gomes, A.T. (1986). “Agricultural credit programs and production efficiency: An analysis of traditional farming in South Eastern Minas Geraisi, Brazil”, American Journal of Agricultural Economics, 68(1): 110-119
26. Turetken, O. (2004). “Predicting Financial Performance Of Publicly Traded Turkish Firms: A Comparative Study”.
http://mis.temple.edu/research/Documents/TuretkenOct2004- NNPrediction.pdf.