مقایسه اثر رنگدانه‌های آستاگزانتین و لبو (Beta vulgaris conditiva) بر فاکتورهای سرمی خون ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران

2 استادیار گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی مقایسه­ای اثر آستاگزانتین و پودر لبو ( Beta vulgaris conditiva) در جیره غذایی بر روی برخی از فاکتورهای سرمی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  پرداخته است. در این بررسی از 5 تیمار با 3 تکرار استفاده شد. جیره های غذایی شامل 41 میلی گرم بر کیلوگرم آستاگزانتین، دوزهای 20 (تیمار3) ،40 (تیمار4) ،60 (تیمار5)  میلیگرم بر کیلو گرم لبو بودند. میانگین وزن اولیه ماهیان 90/0± 29/21 گرم بود به مدت هشت هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از طی دوره آزمایش تعدادی از ماهیان از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب شدند و پس از بیهوشی خونگیری شدند. پس از آزمون نرمالیته Shaρiro – wilk و ANOVA و مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان 05/0 توسط تست جداساز دانکن نتایج نشان داد که بیشترین میزان پروتئین کل، آلبومین، گلوکز کورتیزول، ALP مربوط به تیمار 5 (لبو 60 ppm ) و کمترین میزان تری گلیسرید و کلسترول مربوط به تیمار 5 و کمترین میزان کورتیزول مربوط به تیمار شاهد بوده  با توجه به تحلیل­های انجام­گرفته می­توان بیان کرد که پودر لبو باعث کاهش چربی و قند خون و بالابردن سیستم ایمنی ماهی قزل آلا رنگین کمان می شود که بهترین دوز مؤثر پودر لبو 60 میلی گرم (تیمار5) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effect of Astaxanthine and red beet (Beta vulgaris conditiva) on blood serum factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Alitabar 1
  • Seyyed Mehdi Hosseinifard 2
  • Shayan Ghobadi 2
1 Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Aquaculture Department, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

       Rainbow Trout (Oncorhynchusmykiss) is the only species of salmon that are grown on farms in Iran. As we know this fish is valuable for human food supply.The color of Salmonidae meat is red in because there are some fat-soluble pigments of the carotenoids group in this fish. Therefore in this survey the effects of Astaxanthin and Red Beet on the, and blood factors on rainbow trout were studied
This study compared the effects of astaxanthin powder and beet (Beta vulgaris conditiva) in the diet on some blood serum parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) has been investigated. In this study, five treatments with three replications was used. Diets containing 41 mg astaxanthin kg doses of 20, 40, 60 mg kg were beet. The mean initial weight of fish 90/0 ± 29/21 g were fed for eight weeks. After the experimental period, the number of fish from each replicate were randomly selected and anesthetized with clove powder, were bled from the caudal vein. The normality test Shaρiro - wilk, ANOVA and Duncan's comparison of means separation test at a confidence level 05/0 showed that the greatest amount of total protein, albumin, glucose, cortisol, ALP, of treatment 5 (beet 60 ppm) and the lowest level of triglyceride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • carotenoids
  • Astaxanthin
  • Red Beta
  • Blood factors
احمدی، ک.، وثوقی، ع.، میرواقفی، ع.، عطائی مهر، ب.، بنایی، م. (1389). تأثیر عصاره خوراکی گیاه دارویی خار مریم ( Silybum mariamum) بر برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchusmykiss ) ). مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال دوم. شماره هفتم. صفحات 26ـ19.
2. کاظمی پور، ی.، رضایی، م.، کیوانی، ی. (1384). مقایسه کیفی اثر سیر و عصاره بابونه و گل خطمی در ترمیم ظاهری زخم های سطحی ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio). مجله پژوهش و سازندگی، شماره 66. صفحات 97 ـ 93.
3. عزت رحیمی، ع. (1390)تأثیر پودر سیر (Allium sativum) در جیره غذایی بر برخی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل. 64 صفحه.
4. عطائی مهر، ب.، حبیبی، ک.، صفاییان، ش.، میرزایی، ن. (1390). بررسی اثر مصرف عصاره سیر (Allium sativum) به شکل خوراکی بر غلظت کورتیزول و گلوکز خون ماهی قزل­آلای رنگین کمان. مجله دامپزشکی ایران، دوره هفتم، شماره 3. صفحات 29 ـ 23.
5. وثوقی،غ.، مستجیر،ب.، (1379). ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران، ص 137–138.
 
6.Ardo, L., Yin, G., Xu, P., Varadi, L., Szigeti, G., Jeney, Z., Jeney. G. (2008). Chinese herbs (Astragalus mambranaceus and Lonicera japonica) and boron enhance the non_specific immune response of Nile tilapia(Oreochromis niloticus) and resistance against Aeromonas hydrophila. Aquaculture. 275: 26 _33.
7. Sigurgisladottir, S., Torrissen, O., Lie, Q., Thomassen, M., Hafsteinsson, H. (1997). Salmon quality: methods to determine the quality parameters. Rev. Fish. Sci. 5: 233-252.
8. Sahu, S. kumarDas, B., kumar mishra, B., pradhan, J., kanta samal, S., sarangi, N. (2008). Effect of dietary Curcuma longa on enzymatic and immunological profiles of rohu, Labeo rohita (Ham.), infected with Aeromonas hydrophila. Journal compilation, Aquaculture Research. 39, 1720 _ 1730.