بررسی رژیم غذایی ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در شرق آب‌های منطقه دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل، ایران

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

3 عضو هیئت علمی گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

رژیم غذایی ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در منطقه چابهار واقع در دریای عمان با بررسی 71 عدد ماهی از دی 1390 تا خرداد 1391 در 2 فصل زمستان و بهار تعیین گردید، نمونه­ها توسط تور ترال کف صید و جمع­آوری گردید. کوچکترین و بزرگترین نمونه زیست­سنجی شده به ترتیب دارای طول استاندارد 7/20 و 6/41 سانتی­متر و وزن 130و770 گرم بودند. از نظر اندازه بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0>  P). تعداد40و31 نمونه به ترتیب متعلق به فصل زمستان و بهار بود. از 71 معده ی بررسی شده تعداد 22 عدد پر یا نیمه پر و 49 عدد خالی بودند.میانگین شاخص خالی­بودن معده CV)) در کل دوره برابر 69/0 و در جنس های نر و ماده به ترتیب 86/0و46/0 بود.میانگین پر بودن شاخص معده (FI) در کل دوره برابر01/0 بود. لذا این ماهی گونه­ای نسبتاً کم خور تعیین گردید. میانگین شاخص معدی (GaSI) در کل برابر71/3 بود که در جنس نر 18/3 و در جنس ماده 99/3 محاسبه گردید. همچنین میانگین شاخص طولی نسبی روده (RLG) در کل دوره 44/0 بود که بیانگر رژیم غذایی گوشت خواری این گونه است و انواع غذای مصرفی شامل ماهیان مختلف سنگسر، طلال،تی بر، زمین کن خال باله بود. شاخص ارجحیت غذایی (FP) برای ماهیان 100%  و سخت­پوستان و نرم­تنان صفر بدست آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding of Saurida tumbil in the east of oman sea waters

نویسندگان [English]

  • Peyman Azizpour Arabi 1
  • Tooraj Valinasab 2
  • Seyyed Gholamreza Hosseini 3
1 Department of Fishery, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Fisheries Research Organization, Tehran
3 Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Rainbow Trout (Oncorhynchusmykiss) is the only species of salmon that are grown on farms in Iran. As we know this fish is valuable for human food supply.The color of Salmonidae meat is red in because there are some fat-soluble pigments of the carotenoids group in this fish. Therefore in this survey the effects of Astaxanthin and Red Beet on the, and blood factors on rainbow trout were studied
This study compared the effects of astaxanthin powder and beet (Beta vulgaris conditiva) in the diet on some blood serum parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) has been investigated. In this study, five treatments with three replications was used. Diets containing 41 mg astaxanthin kg doses of 20, 40, 60 mg kg were beet. The mean initial weight of fish 90/0 ± 29/21 g were fed for eight weeks. After the experimental period, the number of fish from each replicate were randomly selected and anesthetized with clove powder, were bled from the caudal vein. The normality test Shaρiro - wilk, ANOVA and Duncan's comparison of means separation test at a confidence level 05/0 showed that the greatest amount of total protein, albumin, glucose, cortisol, ALP, of treatment 5 (beet 60 ppm) and the lowest level of triglyceride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • carotenoids
  • Astaxanthin
  • Red Beta
  • Blood factors
اسدی، ه. و دهقانی پشترودی، ر.، (1375). اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. وزارت جهاد سازندگی. سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران.227 ص.
2. ایزدیان،م.،سیف­آبادی،ج. و ولی نسب،ت.،(1385). بررسی رژیم غذایی ماهی حسون ْSauridatumbil در آب های ساحلی استان هرمزگان.مجله علمی شیلات ایران.شماره33-23 ؛3.
3. بارکزایی، ا.، ولی نسب، ت و شمسایی مهرجان ، م.، (1390). بررسی وضعیت طبیعی ماهی حسون در آب های دریای عمان . مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ،سال دوم ،شماره اول،صفحات24-17.
4. حسین زاده صحافی ، ه.، دقوقی، ب. و رامشی، ح.، (1379). اطلس نرم­تنان خلیج فارس. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران.208 ص.
5. صادقی، ن.، (1380). ویژگی­های زیستی و ریخت شناسی ماهیان جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان).انتشارات نقش مهر.ص344-343.
6. عباس زاده، ا. و محبوبی صوفیانی، ن.، (1389). بیولوژی تولید مثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر).مجله شیلات،سال چهارم.شماره اول.
7. عباس زاده، ا. و محبوبی صوفیانی، ن.، (1390). بیولوژی تولید مثل ماهی کریشو نر در سواحل خلیج فارس(استان بوشهر).مجله شیلات،سال چهارم.شماره چهارم.
8. وثوقی ، غ. و مستجیر، ب.، (1379). ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران.317 ص.
9. ولی نسب، ت.، (1390). تعیین توده زنده کفزیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات 333-332 و 245-246 و 174-170 و 160-104 و 34-32 .
10. ولی نسب، ت.، (1391). فرهنگ اسامی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان.انتشارات موج سبز. 275 ص.
 
11. Abdurahimian, K.P., Harishayak, T., Zacharia, P.U and   Mohamad, K.S. (2004). length-Weight relationships of Commercially important marine fishes, and shellfishes of the southern coast of Karnataka, India journal of world fish, 27:9-14
12. Alikhunhi ,K.H. and Rao. S.N. , (1951).On the bionomics , development and growth of a Cauvery carp,Labeo kortius.Indian Mus . 49:157-174.   
13. Bianchi, G., (1985).  Fieldguide to the commercial Marine and brackish-water Species of Pakistan. FAO species identification sheets for fishery purposes. FAO,Rome.Italy.200 p.
14. Biswas , S.P. , (1993). Manual of methods in biology.South Asian Publishers Pvt .Ltd .india .pp.38-73
15. Carpenter, K.E., Krupp,F.,Jones,D.A.and  Zajons , U. , (1997). living marine resources of Kuwait , Eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates. FAO.Rome.180 p.
16. Das , S.and Moitra , S.K., (1956). Studis on th food of Some common fishes of Uttar Pradesh , India. part II,Proc ,Nat. Acad.Sci. India, PP.213-223.
17. Nath , S., (1996). Studies on the bioecology of fishes of Jommu Province (Jammu and Kashmir state)India . Ree.ADV.fish ecol .limm.Eco Conserve.IV.59-106
18. Nikolsky, G.V., (1963).the Ecology of Fishes . AC.Pr.N.Y.352p.
19. Soofiani. N.K. Keivany .M.Y. and Shooshtari, J.M.,(2006). Contribution to the Persian Gulf .Zoology in the Middle East ,38:49-56.
20. Sparr. P., and Venema , S.C. , (1992).Intorduction to tropical fish stock assessment .FAO,part I.manual FAO Fish .Techn . paper ,360 /1  ,p.Rome.
21. Sparre,  P., Ursine, E. and Venema, S. C., (1992). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1- manual, FAC, Rom, Italy.337 P.