بررسی رژیم غذایی فسفولیپیدها بر روی برخی از پارامترهای خونی بچه ماهی فیل (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبزی پروری، اداره کل شیلات مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشگاه پوترا مالزی

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین تأثیر سطوح  مختلف فسفولیپیدها phospholipids (PL) در رژیم غذایی  بر پارامترهای خون بچه ماهی خاویاری (فیل ماهی) انجام گردید. بچه ماهیان با رژیم غذایی فرموله شده در چهار سطح مختلف رژیم غذایی PL:  (D1) 0،  (D2) 2،  D3)) 4  و (D4) 6% تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش (56 روز)، نتایج آزمایش نشان داد که تفاوت معنی­داری در متوسط غلظت هموگلوبین گلبول قرمز ​​(MCHC) مشاهده گردید(P <0.05). رژیم غذایی D2 (2٪ PL) بالاترین MCHC به میزان g / dl 33.3 بود. تفاوت معنی داری در دیگر پارامترهای خونی مانند: گلبول­های قرمز خون (RBC)، هماتوکریت (HCT)، متوسط ​​گلبول قرمز (MCH)، متوسط ​​حجم گلبول قرمز (MCV)، و گلبول­های سفید خون (WBC)  وجود نداشت(P> 0.05). بالاترین میزان RBC در تیمار D2 بمیزان  07/1 (cells/l)  و کمترین در تیمار D1 بمیزان 86/0 (cells/l)  مشاهده گردید. بالاترین و پائین­ترین میزان درصد هماتوکریت به ترتیب (تیمار D3) و (تیمار D1)  بمیزان 33/26 و 00/25 % بود. بالاترین و پائین ترین میزان میانگین حجم گلبول به ترتیب (تیمار D1)  و (تیمار D2)  بود. همچنین اندازه گیری گلبول­های سفید خون فیل ماهی مانند لنفوسیت ها، مونوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل  با  سطوح مختلف فسفولیپیدها در رژیم غذایی نشان داد که تفاوت معنی­داری (P> 0.05) در میان تیمارها وجود ندارد. بالاترین میزان درصد لنفوسیت و مونوسیت در تغذیه ماهی D2 رژیم غذایی با مقادیر 67/71٪ و 67/3٪  بدست آمد. در حالی که بالاترین میزان نوتروفیل، ائوزینوفیل ماهیان در تیمار D1 و D4 بمیزان 33/21 درصد و 33/8 درصد بوده است. در نتیجه این تحقیق نشان داد اضافه کردن  فسفولیپیدها در رژیم غذایی می تواند تأثیر قابل توجهی در برخی از فاکتور های خونی بچه ماهیان خاویاری فیل ماهی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary phospholipids (PL) levels on haematology parameters of beluga sturgeon (Huso huso) juveniles

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Ebrahimnezhad 1
  • Cheroos Ibn Saad 2
  • Abdolmohammad Abedian Kenary 3
1 Mazandaran Fishery Department, Babolsar, Iran
2 Agriculture Department, Malaysia
3 Fishery Department, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

A study was carried out to determine the influence of dietary phospholipids (PL) levels on haematology parameters of beluga sturgeon (Huso huso) juveniles. Juveniles were fed formulated diet with four varying dietary levels of PL i.e. 0 (D1), 2 (D2), 4 (D3), and 6% (D4). At the end of the experimental period (56 days), results of the experiment also showed that there was a significant difference (P<0.05) observed in mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) (g/dl).  Fish fed diet D2 (2% PL) had the highest MCHC with a value of 33.3 g/dl. There was no significant different (P>0.05) in other haematology parameters such as red blood cells (RBC), haematocrit (Hct), haemoglobin (Hb), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV), and white blood cells (WBC) in treated fish .  The highest RBC reading was found in fish fed diet D2 with numerical value of 1.07 (cells/l) for and the lowest value was found for fish fed diet D1 with a value of 0.86 (cells/l). Percent haematocrit readings ranged from the highest (fish fed D3) to the lowest (fish fed  D1) with values of 26.33 and 25.00% respectively. Haemoglobin (Hb) ranging from the highest (fish fed D2) to the lowest (fish fed D1) with values of 8.64 and 7.67 (g/dl) respectively.The measurement of differentiated white blood cell of Huso huso with varying dietary phospholipids levels such as lymphocytes, monocytes, neutrophils, and eosinophils  also showed that there were no significant differences (P>0.05) amongst the treatments.  Thehighest percentage amount of lymphocyte and monocyte were found in fish fed diet D2 with values of 71.67% and 3.67% respectively. While the highest readings for neutrophils, and eosinophils was found in fish fed diets D1 and D4 with values of 21.33% and 8.33%  respectively. In conclusion, the addition of  phospholipids in the juvenile’s beluga sturgeon no effect on hematological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phospholipids
  • Nutrition
  • haematology
  • Bleuga (Huso huso)