مقایسه اثر سطوح مختلف پودر لارو مگس گوشتخوار Chrysomya megacephala بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی در رژیم غذایی ماهی اسکار سلطنتی (Astronotus ocellatus)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از پودر حشره مگس گوشتخوار‏Chrysomya megacephala‏ به عنوان ‏جایگزین مناسب آرد ماهی بر شاخص‌های رشد ماهی اسکار سلطنتی ‏‏(‏Astronotus ocellatus‏) و تعیین میزان جایگزینی بهینه، تحقیقی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. حاوی 4 جیره غذایی (M25, M50, M75, M100) با افزایش سطوح جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد پودر حشره با آرد ماهی، به مدت 12 هفته انجام شد. در طول دوره آزمایش، زیست­سنجی ماهیان و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب (اکسیژن محلول، دما و pH) هر 15 روز یکبار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که جیره­های حاوی پودر لارو مگس گوشتخوار اثر معنی­دار بر ضریب تبدیل غذایی (FCR)، نسبت بازده پروتئین (PER)، درصد افزایش وزن (PWBI)، افزایش وزن (WBI)، نرخ رشد ویژه (SGR) و میانگین رشد روزانه (ADG) داشته­اند (05/0>P) و با وجود این­که اختلاف معنی­دار در درصد بازماندگی ماهیان مورد آزمایش با تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<P)، ولی افزایش بازماندگی با افزایش درصد پودر لارو مگس گوشت­خوار دیده شد. در تیمار جایگزینی 100 درصد پودر حشره با آرد ماهی، بهترین نتایج در شاخص­های رشدی و بازماندگی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Effect of Different Levels of Carnivorous Chrysomya Larvae Powder on Growth, Feeding and Survival Indicators in Astronotus Ocellatus’s Diet

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghorbanpour Delavar
  • Reza Changizi
  • Hamed Manouchehri
چکیده [English]

This Research is conducted to study the effects of using Carnivorous Chrysomya larvae powder as an appropriate alternative to fish meal on the growth indicators of Astronotus Ocellatus and determining the proper replacement amount as totally random designs. The designs included four diets(M25, M50, M75, M100) with increasing levels of replacement of 25, 50, 75 and 100% of the insect powder instead of the fish meal for 12 weeks. During the experimental period, biometry of fish and water physico-chemical parameters (dissolved oxygen, temperature and pH) were measured every 15 days. The results showed that diets containing Carnivorous Chrysomya larvae powder had a significant effect on feed conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER), percent of weight gain (PWBI), weight gain (WBI), specific growth rate (SGR) and average daily gain (ADG) (P<0.05) and although no significant difference was observed in the survival percentage of the fish with different treatments (P>0.05), the survival was increased by increasing the amount of Carnivorous Chrysomya larvae powder. The best growth and survival results were observed at the replacement treatment of 100% fish meal with Carnivorous Chrysomya larvae powder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astronotus Ocellatus
  • Carnivorous Chrysomya larvae powder
  • growth
  • Survival