جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی (Agaricus bisporus) بر برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزل‌آ‌‌لای رنگین کمان پرواری

نویسندگان

تهران

چکیده

در مطالعه حاضر، آرد پایه قارچ (MSM) که حاصل از ضایعات تجاری قارچ دکمه‌ای محسوب می‌شود، بعنوان جایگزینی برای آرد ماهی در رژیم غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در طول 46 روز آزمایش گردید. دو جیره غذایی شامل 0% و 100% MSM فرموله شد. ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد (036/0±35/1) به صورت معنی داری نسبت به تیمار آرد پایه قارچ افزایش یافت (5%>p). بهترین نتایج افزایش وزن (18/5±50/16%)، شاخص رشد ویژه (550/0±35/1%)، ضریب تبدیل غذا (660/0±29/1)، شاخص کبدی (235/0±53/1%) و شاخص امعا و احشاء (763/0±52/20%) در تیمار MSM حاصل شد (5%>p). بر اساس نتایج بدست آمده، عملکرد رشد ماهیان تغذیه شده با جایگزینی 100% آرد پایه قارچ علاوه بر اینکه کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت. این مطالعه نشان داد که آرد پایه قارچ می‌تواند تا 100% جایگزین آرد ماهی در رژیم ماهی قزل آلا شود. انجام تحقیقات تکمیلی جهت مشخص­نمودن فرمول‌های مناسب از آرد ماهی نسبت به آرد پایه قارچ در مراحل مختلف رشد ماهی قزل­آلای رنگین­کمان نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total replacement of fish meal by common mushroom (Agaricus bisporus) stalks meal on some growth performance of rainbow trout

نویسندگان [English]

  • Meysan Salehi
  • Esmaeil Pirali Kheirabadi
  • Amar Salehi Farsani
  • Seyyed Pezhman Hosseini Shekarabi
  • Amir hossein Omidi
  • Arman Jafari
چکیده [English]

       In this study common mushroom stalks meal (MSM), as a huge waste of commercial mushroom culturing, was conducted to evaluate as a replacement for fish meal in diets of juvenile rainbow trout in an initial 46 days feeding trial. Two diets containing 0% and %100 MSM were formulated. Significant differences in survival rate (%) between the fish meal based control diet and diets containing up to 100% MSM was not observed (p>0.05). Feed conversion ratio (FCR) of common diet (1.35±0.036) showed significantly increased with fish meal diet (p<0.05). However, MSM diet showed the best results in BWG (16.50±5.185 %), SGR (1.29±0.055), FCR (1.26±0.066), HIS (1.53±0.235 %) and VSI (20.52±0.763 %) in comparison to common diet (p<0.05). Based on the results, juvenile rainbow trout diet contain up to 100% MSM without any loss of growth performance, thereby showing higher growth properties in comparison with fish meal. This study shows that mushroom stalks meal can replace 100% of fish meal in experimental rainbow trout diets. Further trials to identify the best formula between MSM and fish meal are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mushroom stalks meal
  • Fishmeal replacement
  • growth
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)