تعیین عملکرد پارامترهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی در لاروهای کپور معمولی F1 (Cyprinus carpio. L.) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر Saccharomyces cerevisiae

نویسندگان

دانشگاه گلستان

چکیده

این مطالعه با استفاده از کنستانتره کشت داده شده Saccharomyces cerevisiae در چهار سطح (3/0، 5/0، 7/0 و 1 گرم در هر کیلوگرم غذا) مخلوط شده با غذای پلیت و در یک دوره غذادهی 60 روزه به لاروهای کپورمعمولی F1 (Cyprinus carpio) به صورت یک طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار آزمایشی T1،T2،T3 و T4 و همچنین یک جیره غذایی پلیت شده از محصولات کارخانجات فرادانه ولی فاقد محصول تجاری ایمکس به عنوان جیره غذایی شاهد (CF) با سه تکرارانجام شد. جهت انجام این آزمایش ابتدا جیره های آزمایشی (T3,T2,T1 و T4) با محصول ایمکس مخلوط شده و به مدت 5 ساعت جهت خشک شدن درون انکوباتور قرار داده شده و سپس مورد تغذیه لاروها قرار گرفت. برای این منظورتعداد 600 قطعه لارو ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه (انحراف معیار±میانگین وزن) 273/0±3/1 گرم تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از سازگاری یک هفته ای لاروها با شرایط آزمایشگاه به صورت تصادفی در پنج تیمار هر کدام با سه تکرار (چهار تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد) تقسیم شدند. همگی لاروها در ابتدا و انتهای دوره مطالعه زیست سنجی شدند، همچنین در انتهای مطالعه ماهیان تحت استرس های محیطی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر وجود تفاوت معنی دار برعملکردهای رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، سرعت رشد وزنی، سرعت رشد طولی، ضریب تغییرات طولی، ضریب رشد حرارتی، کارایی تبدیل رشد، ضریب رشد روزانه، فاکتور وضعیت، نرخ بازماندگی، تولید خالص ماهی) شاخص­های تغذیه ای (ضریب تبدیل غذایی، کارایی غذا، نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی) و مقاومت در برابر استرس های محیطی در لاروهای کپور معمولی در تیمارهای آزمایشی بود (05/0P<). در پایان اینگونه نتیجه گیری می شود که افزودن کنستانتره S.cerevisiae کشت داده شده به میزان 1 گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی لاروهای کپور معمولی F1 باعث افزایش رشد، بهبود عملکرد تغذیه و افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی در لاروهای کپور معمولی F1 می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Saccharomyces cerevisiae culture concentrate on growth parameters, survival and challenged with environmental stress in Common Carp (Cyprinus carpio) larvae F1

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Bivareh
  • Hojatollah Jafarian
چکیده [English]

 60-days feeding trial was conducted with the Common Carp F1 (Cyprinus carpio) larvae, using yeast of Saccharomyces cerevisiae culture concentrate under the commercial title of A-Max. Four concentrations of A-Max (0.3, 0.5, 0.7 and 1 g/ per Kg of diet) were used respectively. A diet containing Faradaneh feed, without the A-Max, was used as a control diet (CF). The experimental diets (T1, T2, T3 and T4) were mixed with A-Max suspension and dried at 40°C in incubator for 5 h. For this purpose 600 Common Carp F1 larvae with average mean weight of 1.3±0.273 g (±SD) were obtained and transferred to the laboratory. After a 1 week adaptation to the laboratory conditions the fish were randomly divided into five treatments with three replicates (Three experimental treatment and the control).Length and weight of fish were measured at the beginning and end of study. Also, at the end of study the fish were challenged with environmental stress. At the end of study there were significance difference in growth performance, nutrition factor, survival and challenged with environmental stress (P<0.05). The experiments showed that the A-Max, Saccharomyces cerevisiae culture concentrate in feeding of Common Carp larvae highly increase the growth, feeding performance and challenged with environmental stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp (Cyprinus carpio)
  • A-max
  • growth performance
  • Feeding factor
  • Survival
  • Challenged with stress