اثرات تغذیه‌ای جلبک (Nannochloropsis oculata) و کنسانتره سبوس برنج غنی‌شده با مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد و بازماندگی آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia feranciscana)

نویسندگان

خرمشهر

چکیده

به‌منظور بررسی و تعیین بهترین و به­صرفه­ترین جیره غذای در تغذیه آرتمیا، آرتمیای فرانسیسکانا تحت شرایط آزمایشگاهی با استفاده از سه منبع غذایی: تیمار یک: کنسانتره سبوس برنج غنی‌شده با مخمر، تیمار دو: جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا، تیمار سه: ترکیب کنسانتره سبوس برنج غنی‌شده با مخمر و جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و هر کدام دارای سه تکرار، به مدت 14 روز تغذیه شدند و نتایج حاصل از سه تیمار با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. در پایان دوره در تیمار سه با برداشت 1962 گرم توده زنده آرتمیا و درصد بازماندگی 71/85% بهترین وضعیت مشاهده شد. در تیمار یک و دو به­ترتیب با بیومس برداشتی 1779 گرم و 1629 گرم و درصد بازماندگی 18/78% و 82/71%، دارای اختلاف معنی­دار با تیمار بودند. با توجه به نتایج به­دست آمده می­توان ثابت کرد که جیره غذایی حاصل از ضایعات محصولات کشاورزی به همراه مقادیر مناسبی از جلبک تک­ سلولی و مخمر، برای افزایش تولید توده زنده آرتمیا و کاهش هزینه‌های مربوط به ساخت جیره­های غذایی در پرورش آرتمیا و استفاده از آن جهت آبزی­ پروری، کفایت خواهد کرد و نیازی به تولید انبوه جلبک تک‌سلولی با هزینه ­های زیاد نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional effects of Nannochloropsis oculata and rice bran concentrate enriched with Saccharomyces cerevisiae on the growth and survival of Artemia franciscana

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi Nafchi
  • Morteza Souri
  • Farzaneh Shirvani
چکیده [English]

     In order to examine and determine the best and the most effective diet for Artemia, Artemia Franciscana was fed under laboratory conditions using three sources of diet: T1: rice bran concentrate enriched with yeast, T2: Nannochloropsis oculata, T3: the combination of rice bran concentrate enriched with yeast and Nannochloropsis oculata in three treatments and three replications for 14 days. The results of the three treatments were compared. At the end of the period, in the third treatment by removing 1962 grams of Artemia biomass and survival rates of 85/71%, the best condition was observed. There was significant difference between treatments one and two, with the biomass of 1778 g and 1621 g, and survival rates of 78/18% and 71/82%, respectively and treatment three dietary by the combination of rice bran concentrate enriched with yeast and Nannochloropsis algae. According to the results obtained it can be proved that the diet resulted from agricultural waste coupled with adequate amounts of from single-cell algae and yeast will suffice to increase production of Artemia biomass and reduce costs associated with building diets for rearing Artemia and its use for aquaculture, and there is no need for costly mass production of single cell algae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feed
  • Rice bran concentrate
  • Nannochloropsis oculata
  • growth
  • Survival
  • Artemia franciscana