اثر افزودن پودر ریشه گیاه باباآدم (Arctium lappa) در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بر برخی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه

نویسندگان

تهران

چکیده

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف پودر ریشه گیاه بابا آدم بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات تقریبی لاشه ماهی قزل آلا مورد بررسی قرار گرفت. پودر ریشه بابا آدم با مقادیر صفر (شاهد)،1، 3، 5 و 7 درصد (وزنی/وزنی) به جیره پایه توسط روش اسپری با ژلاتین افزوده و بچه ماهیان (میانگین وزن اولیه 8/2± 45 گرم) به مدت 45 روز از جیره‌های آزمایشی تغذیه کردند. در مدت زمان آزمایش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب به صورت هفتگی ثبت گردیدند. زیست ­سنجی هر 15 روز یک بار انجام گردید و پارامترهای رشد شامل میانگین‌های شاخص وضعیت، درصد تلفات و بازماندگی، وزن اکتسابی، نرخ رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن محاسبه شدند. نتایج حاکی از رشد وزنی و طولی معنی‌دار ماهی‌های تغذیه شده با پودر ریشه گیاه بابا آدم نسبت به تیمار شاهد بود (p<%5). در این میان بالاترین میانگین وزنی ماهی‌ها از 8/2± 45 گرم در ابتدای آزمایش به میانگین وزنی 56/25± 5/168 گرم در تیمار 5% نسبت به سایر تیمارها ثبت شد (p<%5). میانگین نرخ رشد روزانه در تیمار 5% (08/0±74/2) نسبت به شاهد (04/0±98/1) دارای اختلاف معنی دار بود (p<%5). کمترین درصد تلفات در تیمار 3% با مقدار بقاء 21/2 ± 92 و بالاترین در تیمار 7% با 64/2 ±76 مشاهده شد. میانگین ضریب تبدیل غذا درتیمار 5% نسبت به تیمار 7% اختلاف معنی داری را نشان نداد (p>%5). میانگین درصد افزایش وزن درتیمار 5% (2/3±5/274) نسبت به شاهد (2/4 ± 6/198) دارای اختلاف معنی دار بود (p<%5). مقادیر بالاتری در خصوص نرخ رشد ویژه درتیمار 5% (05/0 ± 8/2%) و کمترین مقدار در نمونه‌ی شاهد و تیمار 7% (02/0±4/2%) ثبت شد p<%5)). بیشترین مقدارپروتئین درتیمار 5% (6/0± 3/22%) و بیشترین مقدار چربی در نمونه شاهد (23/0± 65/6%) حاصل شد (p>%5). با توجه به یافته‌های بدست آمده، استفاده از پودر ریشه گیاه بابا آدم در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلا موجب افزایش برخی فاکتورهای رشد شده و به عنوان مکمل رشد در ساخت جیره‌های غذایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary burdock root (Arctium lappa) powder on some growth performances and carcass quality of fry rainbow trout

نویسندگان [English]

  • Milad Mohmmadi Moghadam
  • Seyyed Pezhman Hosseini Shekarabi
چکیده [English]

     In this study effect of dietary burdock root powder on some growth indices and proximat composition of fray rainbow trouts were evaluated. The root powder with the values of 0, 1, 3, 5 and 7% (w/w) was added to the basal diet of fish (initial average weight of 45± 2.8g) during of 45 days of the culturing period. Physicochemical parameters of the water were recorded weekly during the experiment. Biometry was performed once every 15 days and growth parameters including condition factor (CF), survival rate (SR), daily growth rate (DGR), feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR) and weight gain percent (WG) were calculated. The results showed that weight and length gain of the fish groups fed with burdock root powder were higher than control group (p<0.05). Maximum fish weight (168.0 ± 25.45 g) were obtained in the 5% group compared to other treatments (p<0.05). In the treatment of 5% highest DGR value was recorded (2.74 ± 0.08) in comparison to the control group (8.98 ± 0.04) (p<0.05). The mortality rate in the treatments fed with burdock root powder was higher than control group (p<0.05). FCR value showed no significant difference between 5% and 7% treatment (p>0.05). The WG in 5% (274.5 ± 3.2%) was higher than the control (198.6 ± 4.2%) (p<0.05). The highest and lowest level of SGR was calculated in 5% treatment (2.8 ± 0.05%) and 7% treatment (2.4 ± 0.02%), respectively (p<0.05). The highest amount of protein and fat was reached in 5% treatment (22.3 ± 0.6%) and control (6.65 ± 0.23%), respectively (p<0.05). All in all, adding 5% of draied burdock root powder in rainbow trout diet can be used in the feed factory to increase some growth factors of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burdock herb
  • growth
  • carcass quality
  • Rainbow trout