بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس. ای. فورت) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی بارب حلب (Barbus schwanenfeldi)

نویسنده

بابل

چکیده

هدف مطالعه حاضر،  بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس. ای. فورت) بر شاخص­های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی بارب حلب(Barbus schwanenfeldi) بود. بنابراین 4 تیمار آزمایشی حاوی مقادیر 0 ، 2 ، 4  و 6 گرم بایوترونیک اس. ای. فورت در کیلوگرم خوراک طراحی شدند. جیره فاقد بایوترونیک اس. ای. فورت یعنی (0g/kg)  به عنوان تیمار  شاهد  در نظر گرفته شد.  بچه  ماهی های بارب حلب (با  میانگین وزن اولیه

03/0± 7/2 گرم) طی یک دوره 60 روزه توسط جیره­های آزمایشی، تغذیه شدند که هریک از تیمارها حاوی سه تکرار بوده و در هریک 10عدد ماهی استفاده شده است که مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که طی این دوره 60 روزه حداقل  میانگین افزایش وزن که بمیزان05/25 گرم مربوط به تیمار 4 گرم مکمل در کیلوگرم اسیدی فایر  بود  و بیشترین میانگین هم مربوط به تیمار شاهد (0g/kg)به میزان39/56 گرم بوده است(p<0/05). و همچنین در طی این دوره بیشترین میزان رشد طولی مربوط به تیمار 2 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر که به میزان 6/26cm بوده است و کمترین میزان رشد طولی مربوط به گروه6 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر بوده است که به میزان 6/13cm  بود(p<0/05) .در پایان دوره ماهیان تیمارهای مختلف جهت بررسی دقیق میزان پروتیین و چربی و خاکستر و رطوبت به آزمایشگاه تخصصی آنالیز لاشه برده شد که بیشترین میزان پروتیین به میزان 47/15 درصد مربوط به تیمار 6 گرم در کیلو گرم اسیدی فایر نشان داده شدالبته کمترین میزان پروتیین مربوط به تیمار4 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 85/14درصد  نشان داده شد(p<0/05).  همچنین بیشترین میزان چربی مربوط به تیمار 2 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 65/18  درصدنشان داده شده بود و کمترین آن مربوط به تیمار 6 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 03/18درصد نشان داده شد(p<0/05).  بیشترین میزان خاکستر مربوط به تیمار 4 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 73/2  درصد بود که البته کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد یا همان0گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 19/2 درصد بود(p<0/05) . بیشترین میزان رطوبت در این آزمایش مربوط به تیمار 6  گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایر بوده است که به میزان 02/65 درصد را به ما نشان داد و کمترین میزان مربوط به تیمار 2 گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایر به میزان 41/63  درصد نشان داده شد(p<0/05). با توجه به نتایج بدست آمده در آنالیز لاشه و صفات لاشه و همچنین شاخص های رشد و بازماندگی تیمار شاهد(0g/kg) به عنوان بهترین تیمار انتخاب شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the effects of different dietary levels of Acidi fire Biotronic S.A. fort® on growth performance, survival rate and body composition of Barbus Schwanen feldi

نویسنده [English]

  • Hassan Mohammadi
چکیده [English]

The aim of this research was to survey on the effects of different dietary levels of Acidi fire Biotronic S.A. fort ® on growth performance, survival rate and body composition of Babus schwanen feldi. So 4 treatments with 0, 2, 4 & 6 g/kg Acidi fire in feed were designed in triplicates with 10 fish Barbs  juveniles with initial average weight 2.7 + 0.03 g were fed with experimental fed during 60 days. As the result showed the less BWI was observed in 4 th treatment and the most one was observed in control. The most and less length invrease were seen in 2 nd & 6th treatments respectively. The most Ash content and less one were observed in 4 th and control treatments respectively. The most moisture content and less one were observed in 6th and 2nd treatments respectively. In conclusion, control treatment was the best one

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus schwanen fledi
  • growth
  • Acidi fire
  • Biotronic S.A. fort
  • Survival rate
  • body composition