بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نویسندگان

یزد

چکیده

جهت بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیا، شوری­های مختلف شامل 0، 4، 8، 12، 16 و 20 گرم در لیتر با اضافه نمودن نمک دریا تهیه و در مخازن 300 لیتری جهت تعویض آب روزانه ذخیره­سازی گردید. برای نگهداری لاروها از18 عدد ظروف پلاستیکی با ظرفیت آبگیری 8 لیتر که مجهز به سیستم هوادهی مرکزی بود استفاده و به این ترتیب 6 سطح شوری و هر یک با سه تکرار مهیا گردید. تغذیه لاروها با استفاده از غذای تجاری قزل آلا و بر اساس توده زنده 5 نوبت در روز و در ساعات روشنایی انجام شد. نتایج نشان داد میانگین وزن نهایی، رشد روزانه، ضریب رشد ویژه و بازماندگی با افزایش شوری تا سطح 8 گرم در لیتر افزایش و سپس با افزایش شوری تا سطح 20 گرم در لیتر کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصله می­توان گفت لارو تیلاپیا در آب لب شور با بازدهی بسیار بالا قابلیت پرورش داشته و بهترین کارایی رشد و بازماندگی در شوری 8 گرم در لیتر حاصل شده است اما با توجه به میزان بازماندگی 60 درصدی و شاخص­های رشدی مشاهده­شده در سطح شوری 16 گرم در لیتر می­توان به امکان پرورش لارو تیلاپیا در آبهایی تا شوری 16 گرم در لیتر نیز امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on growth and survival of Nile tilapia fry (Oreochromis niloticus)

نویسندگان [English]

  • Habib Sarsangi Aliabad
  • Mohammad Mohammadi
  • Nasrin Moshaei
  • Farhad Rajabi
چکیده [English]

A study conducted to evaluate the effect of salinity on growth and survival rate of Nile tilapia fry by using sea salt to make six salinity levels (0, 4, 8, 12, 16 and 20 ppt) with three replicates. Fry kept in 18 plastic containers (8 litter capacity) and had the central aeriation. Fry fed on rainbow trout food five times per day during the light period. Results showed  that some growth indices such as average of final body weight, daily growth rate, specific growth rate and survival rate increased by increasing salinity levels up to 8 ppt significantly, and then decreased by increasing salinity levels up to 20 ppt. according to the experiment, it seems that larviculture of Nile tilapia in brackish water is available and the best results achives at 8 ppt. considering the results of growth and survival rate at 16 ppt showed that   Salinity up to 16 ppt was tolerable, although reduced the growth and survival of Nile tilapia fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oreochromis niloticus
  • fry
  • Salinity
  • growth
  • Survival