بررسی قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران

نویسندگان

تهران

چکیده

هدف اصلی در این مقاله برآورد قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران می‌باشد بدین منظور به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مربوط به حاشیه بازاریابی، مقدار تولید قزل‌آلا سر استخر و مقدار توزیع آن در بازار و همچنین هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی ماهی قزل‌آلا پرداخته می‌شود. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله سالهای 1365 الی 1393 می‌باشد و روش مورد استفاده در این مقاله، روش حداقل مربعات غیرخطی می‌باشد که ضمن تأیید نرمال­بودن و عدم وجود خودهمبستگی سریالی در پسماند مدل رگرسیونی، برای برطرف­کردن مشکلات ناشی از ناهمسانی واریانس از وزن مناسب در تخمین رگرسیونی استفاده گردیده است. در نهایت پس از تخمین مدل با وزن مناسب و برآورد تابع حاشیه‌ی بازاریابی، به محاسبه‌ی کشش‌ها و تغییرات انتظاری در سطح خرده فروشی و سر استخرها پرداخته شد. همچنین آماره‌های اف، دوربین واتسون و ضریب تعیین نمایان‌کننده مناسب بودن مدل رگرسیونی تخمین زده شده می‌باشند. به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان بیان داشت ضریب اثر هزینه حمل و نقل و میزان تولید قزل‌آلا (که در بازار عرضه می‌شود)  بر حاشیه بازاریابی منفی و معنی­دار بوده و میزان تولید قزل‌آلا (در سر استخر)  اثر مثبت و معنی­دار بر حاشیه بازاریابی دارد. همچنین اثر هزینه بسته‌بندی بر حاشیه بازاریابی فاقد اعتبار آماری است. همچنین مقدار قدرت بازاری بدست آمده برای ماهی قزل‌آلای سر استخر و همین محصول در خرده فروشی‌ها  بسیار اندک می‌باشد، هر چند مقدار قدرت بازاری بدست آمده برای ماهی قزل‌آلای سر استخر به مراتب کمتر از این قدرت در خرده فروشی‌ها می‌باشد.

هدف اصلی در این مقاله برآورد قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران می‌باشد بدین منظور به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مربوط به حاشیه بازاریابی، مقدار تولید قزل‌آلا سر استخر و مقدار توزیع آن در بازار و همچنین هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی ماهی قزل‌آلا پرداخته می‌شود. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله سالهای 1365 الی 1393 می‌باشد و روش مورد استفاده در این مقاله، روش حداقل مربعات غیرخطی می‌باشد که ضمن تأیید نرمال­بودن و عدم وجود خودهمبستگی سریالی در پسماند مدل رگرسیونی، برای برطرف­کردن مشکلات ناشی از ناهمسانی واریانس از وزن مناسب در تخمین رگرسیونی استفاده گردیده است. در نهایت پس از تخمین مدل با وزن مناسب و برآورد تابع حاشیه‌ی بازاریابی، به محاسبه‌ی کشش‌ها و تغییرات انتظاری در سطح خرده فروشی و سر استخرها پرداخته شد. همچنین آماره‌های اف، دوربین واتسون و ضریب تعیین نمایان‌کننده مناسب بودن مدل رگرسیونی تخمین زده شده می‌باشند. به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان بیان داشت ضریب اثر هزینه حمل و نقل و میزان تولید قزل‌آلا (که در بازار عرضه می‌شود)  بر حاشیه بازاریابی منفی و معنی­دار بوده و میزان تولید قزل‌آلا (در سر استخر)  اثر مثبت و معنی­دار بر حاشیه بازاریابی دارد. همچنین اثر هزینه بسته‌بندی بر حاشیه بازاریابی فاقد اعتبار آماری است. همچنین مقدار قدرت بازاری بدست آمده برای ماهی قزل‌آلای سر استخر و همین محصول در خرده فروشی‌ها  بسیار اندک می‌باشد، هر چند مقدار قدرت بازاری بدست آمده برای ماهی قزل‌آلای سر استخر به مراتب کمتر از این قدرت در خرده فروشی‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of rainbow trout market power in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaqoob Zeratkish
  • Zeynab Omidavar
چکیده [English]

The main objective of this paper is the estimation of market power of the farmed rainbow trout in Iran. For this purpose we do the analysis of the statistical information relating to the marketing margin and the amount of the Rainbow trout Pool, the distribution on the market and also the transport and packaging costs Rainbow trout. The period of this paper is between 1986 to 2014. The way of investigating in this paper is the nonlinear least square. After confirming the normality and the absence of serial autocorrelation in the residuals, to resolve the problems of heteroskedasticity of regression was used to estimate appropriate weight. finally, after estimating model with appropriate weight and estimating marketing margin function, elasticity and expected changing at the retail level and in pools are calculated. The F and Durbin-Watson statistics and the coefficient of determination also represent the appropriateness of the estimated regression model. Results can be expressed as:The effect of transport costs and the production of trout (which will be available in the market) are negative and significant on the marketing margin. Rainbow trout production (in the pool) and a significant positive effect on marketing margin. As well as the effect of packaging on the cost of marketing margin is statistically valid. The amount of market power obtained for the trout ponds and the same product at retail are small although the amount of market power obtained for the trout ponds is far less than the strength in retail sales. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing margin
  • Rainbow trout market power
  • Nonlinear least square method
  • Heteroskedasticity