بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر فاکتورهای رشد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نویسندگان

1 واحد قایمشهر

2 واحد قایم شهر

3 ساری

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تراکم ذخیره­سازی بر فاکتورهای رشد در ماهی آزاد دریای خزر  (Salmo trutta caspius) انجام شد. برای این منظور بچه ماهیان با میانگین وزنی اولیه4/0± 25/7 گرم در 3 تراکم 75،50 و 100 عدد ماهی در هر متر مکعب  ذخیره­سازی شدند. طول دوره آزمایش به مدت 60روز بود. فاکتورهای رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول،ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم افزایش وزن، طول و ضریب رشد ویژه کاهش و ضریب چاقی و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافته و اختلاف بین تیمارها معنی دار بود (5 0/0P<). اما بر روی بازماندگی تأثیر معنی­داری نداشت. (5 0/0P>). بنابراین با توجه به روند تغییرات رشد و بازماندگی، بهترین شرایط پرورش از نظر خصوصیات یادشده را تیمار با تراکم ذخیره­سازی 50 عدد ماهی در هر متر مکعب دارا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effects of Stocking Density on Growth Factors of (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • elham gholiyan 1
  • masoumeh bahr kazemi 2
  • azin mohagheghi 1
  • aliasghar saeedi 3
چکیده [English]

This study was done to determine the effects of stocking density on growth factors of salmo trutta caspius. For this purpose , fingerlings with initial weight 7.25 + 0.4 g were distributed in 3 treatments with density of 50, 75 and 100 fish per each m3 and cultured for 60 days. The growth factors (BWI, LI, SGR, CF, and FCR) and survival rate were measured. The results showed that with density increase some of the growth factors which contain BWI, LI and SGR were decreased but some others (CF, FCR) were increased ( p<0.05). Also the density of stocking had no effect on survival rates of treatments (p>0.05). In Conclusion, by study on growth factors and survival rate, the best results were observed in lower density (50 fish per each m3). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta caspius
  • stocking density
  • Body weight increase (BWI)
  • FCR