بررسی اثر رنگدانه پودر شاتوت (Moras nigra) بر شاخص‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون و بافت شناسی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

بابل

چکیده

   در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پودر شاتوت بر برخی از فاکتورهای ایمنی و پارامترهای خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.  بچه ماهیان با میانگین وزن 01/0±75 گرم به تعداد 320 قطعه در 12 حوضچه به صورت تصادفی توزیع و به مدت 8 هفته با سطوح مختلف، صفر(گروه شاهد)، 20، 40 و 60 ppm شاتوت در جیره پایه، غذادهی شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای تغذیه شده با بیشترین میزان شاتوت دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل بود و اختلاف معنی­داری بین تیمارها وجود داشت (05/0>P). شمارش گلبول­های قرمز وسفید خون اختلاف معنی­داری بین تیمارهای تغذیه شده با شاتوت وگروه شاهد داشت (05/0>P). نتایج حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خون نشان داد که بیشترین میزان گلوکز و کلسترول در گروه شاهد و کمترین مقدار در تیمارهای تغذیه شده با سطح بالای پودر شاتوت وجود دارد و بین تیمار اختلاف معنی­داری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج حاصل از بررسی پروتئین کل نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری وجود دارد (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از شاتوت موجب بهبود میزان فاکتورهای خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به تیمار شاهد شده­است.

عنوان مقاله [English]

A Survey of Moras nigra's Powder on Heathologic and Biochemical Factors of Blood and Histology of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Shayan Ghobadi
  • Seyyed mehdi Hosseinifard
چکیده [English]

This study evaluated the effects of various dietary levels of Maros nigra's powder on some immune factors and blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus my kiss). 320 fish with average initial weight 75 + 0.01 g randomly distributed in 12 tanks and fed by 0, 20, 40, and 60 ppm additive powder for 8 weeks. The results showed that the treatments, which fed more additive powder, had the most ALP enzyme activity and total protein ( p< 0.05). Also the treatments which fed additive powder showed significant differences with control in RBC and WBC contents ( p< 0.05). The most content of Glucose and Cholesterol were observed in control and the treatments which fed additive powder had the less content of these factors (p < 0.05). Also significant differences in total protein were observed between the treatments and the control (p < 0.05). In conclusion, results showed Moras nigra's dietary powder benefit for blood factors of rainbow trout.