بررسی ترکیب بیوشیمیایی لاشه فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل( (Zingiber officinale

نویسندگان

آزادشهر

چکیده

      هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیب بیوشیمیایی لاشه فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی تغذیه شده با عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بود. بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی 8/0±15 گرم به روش خوراکی و با سطوح  5/0% و 1% عصاره هیدروالکلی زنجبیل به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نمونه برداری در انتهای دوره پرورش از بافت بدن صورت گرفت و شناسایی ترکیبات مغذی بدن با استفاده از روش­های استاندارد صورت گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار پروتئین لاشه بطور معنی­داری مربوط به تیمار 5/0% عصاره زنجبیل و معادل 49/18 درصد و کمترین مقدار پروتئین لاشه مربوط به تیمار شاهد معادل 5/16 درصد بود (05/0>P). در میزان چربی لاشه و خاکستر لاشه تفاوت معنی داری بین ماهیان مشاهده نگردید (05/0<P). در مجموع میتوان نتیجه گیری کرد عصاره زنجبیل سطح 5/0 درصد اثر مطلوبی بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن فیل ماهی پرورشی داشته است.

عنوان مقاله [English]

A Survey on Biochemical Carcass Composition of Juvenile Giant Sturgeon (Huso huso), Ehich Fed with Diffeent Levels of Ginger ( Ziniber officinale) Extract

نویسندگان [English]

  • Samaneh Safari
  • reza akrami
چکیده [English]

This study aimed to survey biochemical carcass composition of juvenile Huso huso which fed different levels of Gingar ( zingiber officinale) extract. The fish with initial weight 15 + 0.8 g was fed of Hydroalchoholic extract of Ginger for 8 weeks. At the end of the experimental period the samples of tissue were gathered and their composition measured by standard methods. Results showed taht the most comment of protein was observed in the treatment which fed 0.5 % Gingar and the less one was observed in the treatment which fed 1 % Gingar ( p< 0.05). There were no significant differences between treatments in carcass lipid and ash contents ( p> 0.05). In conclusion, the Gingar extract, in 0.5 % dietary level, has beneficial effects on carcass composition of giant sturgeon (Huso huso).