ارزیابی تأثیر پربیوتیک ایمنوستر بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 اهواز

2 تالش

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر پربیوتیک ایمنوستر بر شاخص های رشد، تغذیه، بقا، ترکیب بدن و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهیان کپور معمولی انجام شد. این تحقیق با استفاده از سطوح 5/0، 5/1 و 5/2 گرم ایمنوستر در هر کیلوگرم جیره پایه در 4 تیمار با 3 تکرار طراحی شد. بچه ماهیان با میانگین وزنی 1±12 گرم و تراکم 15 عدد در هر تانک به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تا حد سیری تغذیه شدند. شاخص های اندازه گیری شده شامل فاکتورهای رشد (افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت)، شاخص­های تغذیه­ای (ضریب تبدیل غذایی و میزان کارایی پروتئین)، ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین خام)، تعداد کل باکتری ها و باکتری های لاکتوباسیلوس روده بود. در این تحقیق افزایش معنی دار شاخص­های رشد شامل افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، کارایی پروتئین را شامل شد. پربیوتیک مورد نظر در تیمار 5/1 گرم بیشترین افزایش وزن بدن، درصد وزن بدن و کارایی پروتئین را داشت(05/0p<). این پربیوتیک بر درصد بقا و لاکتوباسیلوس ها و همپنین ترکیب لاشه تأثیر معنی داری نداشت(05/0p>). نتایج این تحقیق نشان داد که پربیوتیک ایمنوستر قابلیت تأثیرگذاری بر عملکرد رشد  و تغذیه­ای داشت.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Immunoster on Growth, Body Composition and Intestine Bacterial Flora of Common Carps (Cyprinus carpio) Fingerlings

نویسندگان [English]

  • Mehran Javaheri baboli 1
  • ali ataei 1
  • reza taati 2
  • sahar kalantar 1
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of prebiotic Immunoster on growth and nutrition performance, survival rate and body composition and intestine bacterial flora of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. 15 fish with initial weight 12 + 1 g distributed in 12 tanks and fed with different dietary levels of prebiotic (0.5, 1.5, 2.5 g/kg diet) for 60 days. At the end of experimental period, growth factors such as (BWI, BWI% , SGR, CF), nutrition factors, such as (FCR, PER), body composition indices such as (Moisture, Ash, Lipid, Protein) and total account of intestinal bacteria and amount of lacto bacillus were measured. Based on the results, the treatment fed 1.5 g/ kg prebiotic, has the most BWI, BWI% and PER (p< 0.05). But his prebiotic had no significant effect on survival rate, the lacto bacillus count and the body composition (p> 0.05). The results showed that prebiotic Immunoster can be effective on growth and nutrition performance.