تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک Bactocel و پری بیوتیک A-MAX و تلفیق آنها در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازدارندگی بچه ماهی قزل آلای رنگین‌کمان(oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 ساری

2 بابل

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل، پربیوتیک  A-MAXو سین بیوتیک حاصل از اختلاط این دو ترکیب، بر شاخص­های رشد،  تغذیه و بازماندگی لارو قزل آلای رنگین کمان به مدت 84 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر(شاهد)، 1/0 و 2/0 گرم پروبیوتیک باکتوسل، 5/1 و 5/2گرم پربیوتیک A-MAX و دو دوز سین بیوتیک شامل (1/0 گرم باکتوسل + 5/1 گرم A-max) و (2/0 گرم باکتوسل + 5/2 گرم A-max) در هر کیلوگرم غذا جیره  غذایی، در قالب هفت تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش در 21تراف به ابعاد(2× 4/0 × 5/0 متر). بدین منظور تعداد 2100 عدد بچه ماهی با وزن1/0± 100میلی گرمی استحصال شده از تخم چشم­زده مربوط به شرکت Aqua land در مزرعه قزل پارک شهرستان تنکابن انتخاب و به تعداد 100 عدد در هر حوضچه رهاسازی شدند. هر 10 روز یکبار زیست سنجی صورت گرفت. در پایان دوره آزمایش، شاخص­های رشد، تغذیه و بقای لاروها با استفاده از داده های حاصل زیست­سنجی محاسبه گردید. نتایج حاصل توسط نرم افزار SPSS بروش آنالیز واریانس یکطرفه و توسط تست جداساز دانکن مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین میزان وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،نرخ رشد ویژه،نسبت کارایی پروتئین و توده زنده در تیمارهای حاوی 1/0 گرم در کیلوگرم باکتوسل و سین بیوتیک حاصل از اختلاط 1/0 باکتوسل +5/1 Amax  در جیره غذایی مشاهده شد. که تفاوت معنا داری را با سایر گروه­ها داشتند) 05/0 (p<بیشترین نرخ بازماندگی نیز در بین تیمارهای 1/0و2/0باکتوسل و سین بیوتیک حاوی 1/0 باکتوسل +5/1 Amax  مشاهده شد که با سایر تیمارها دارای اختلاف معناداری می باشند( 05/0.(p<

عنوان مقاله [English]

Impact of Different Levels of Prebiotic (Bactocel) and Prebiotic (A-MAX) and its Combination in Diets on Growth, Nutrition and Deterrence of Fry (onocorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Jafari 1
  • behrooz Ghadampour 1
  • Shayan Ghobadi 2
  • Jafar Falahati 1
  • Reza Ghadi Pasha 1
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of probiotic Bactocell, A-MAX and inflammatory breast prebiotic mixture of these two compounds on growth, feed and Larval survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) conducted for 84 days. Testing a randomized complete block design consisting of zero (control), 1.0, and 2.0 grams of probiotic Bactocell, 5/1 and 5/2 grams of prebiotic A-MAX and two doses of antibiotics such as Sin (1.0 g + 5.1 g Bactocell A-max) and (2.0 g + 2.5 g Bactocell A-max) per kg of food rations in the form of seven treatments with three replications was conducted. Test sequenced in 21 dimensions (2 × 4/0 × 5/0 m).  The 2100 figures for the number of fish weighing 1/0 ± 100 mg eyed eggs produced by the company Aqua land Trout Farm Park Branch chosen city and 100 were released in each pond. Bioassays were performed every 10 days. At the end of the experiment, growth, feeding and larval survival were calculated using data from bioassays. The results obtained by SPSS software using ANOVA and Duncan were analyzed by the test separator. According to the results, the highest final body weight, body weight gain, percentage of body weight, Specific growth rate, protein efficiency ratio and biomass in treatments containing 1.0 kg and Bactocell from mixing antibiotics Bactocell 1/0 +5/1 Amax in the diet were observed. The survival rate among treatments 1/0/2  Bactocell and Sin Bactocell 1/0 +5/1 Amax were found containing antibiotics and other treatments that are meaningful descendants (p <05).